To embeter som lagmann og ett (to) embeter som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-09-09

Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.

Om stillingene

Det blir ledig to stillinger som lagmann uten avdelingslederansvar og én (to) stillinger som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett. Tiltredelse etter nærmere avtale.

4017cf03-ff48-4fc6-b611-9a7ce21e7c79.jpg

Om domstolen

Borgarting lagmannsrett er landets største ankedomstol med 57 dommerembeter, 15 juridiske utrederstillinger og 34 saksbehandlerstillinger/administrative stillinger. Lagmannsretten ledes av en førstelagmann, og er for tiden inndelt i tre dømmende avdelinger. I tillegg har lagmannsretten en fjerde avdeling, som utgjør ankeutvalget. Utredningsenheten er en del av denne avdelingen. Lagmannsretten har også en administrasjonsavdeling. 

Hver dømmende avdeling har en leder (lagmann med avdelingslederansvar) som har det overordnede ansvaret for saksavviklingen i avdelingen og har personalansvar for avdelingens medarbeidere og sin nestleder (lagmann uten avdelingslederansvar). Nestlederen bistår i ledelsen av avdelingen samt har særskilt ansvar for enkelte fag-/utviklingsområder i domstolen.

Lagdømmet består av tre lagsogn. Domstolen holder til i Oslo sentrum, hvor de fleste sakene behandles. Noen saker gjennomføres også andre steder i lagdømmet.

Borgarting lagmannsrett er en heldigital domstol, og vi ønsker at alle våre medarbeidere skal være aktivt med i videreutviklingen av de digitale arbeidsprosessene. 

Domstolen legger vekt på høy kvalitet, effektivitet og god service overfor brukerne av domstolens tjenester.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap 
 • Søkere må være norske statsborgere
 • Søkere må ha god digital kompetanse
 • Stillingen krever høy faglig kompetanse, analytiske evner og høy integritet
 • Du må være personlig egnet og ha relevant arbeidserfaring

For kandidater som innstilles, vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Personlige egenskaper

 • Godt juridisk skjønn og høy faglig standard
 • Evne til å arbeide effektivt 
 • Kommunisere godt skriftlig og muntlig 
 • God gjennomføringsevne
 • Fleksibel og ha høy arbeidskapasitet
 • God rolleforståelse
 •  Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
   

I tillegg for stillingen som lagmann 

 • Gode lederegenskaper
 • Resultatorientert
 • Utviklingsorientert

Vi ønsker motiverte og arbeidsglade dommere som kan bidra positivt i domstolens saksavvikling, fagmiljø og arbeidsmiljø.

Borgarting lagmannsrett vil i kraft av sin størrelse og posisjon ha en ledende rolle i arbeidet med å utvikle norske domstoler for å møte brukernes og samfunnets krav og forventninger til tidsmessige og effektive domstoler. Vi ønsker utviklings- og fremtidsrettete ledere som kan bidra aktivt til en positiv utvikling for domstolen.

Vi tilbyr

 • Et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
 • Godt arbeids- og fagmiljø
 • Et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
 • Årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • Mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
 • Personalkantine og trimrom
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som 

 • lagmann lønnes for tiden med kr. 1 513 600
 • lagdommer lønnes for tiden med kr. 1 419 000,-. 

Fra lønna blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet og personlig egnethet. Det stilles også krav til bred yrkes- og livserfaring.

Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser. Kongen i statsråd utnevner dommere.

Den som blir utnevnt, må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Spørsmål om stillingen

 • Marianne Vollan, førstelagmann i Borgarting lagmannsrett, 41 47 64 11 eller epost.
 • Unni Sandbukt, leder av Innstillingsrådet for dommere, tlf 90 58 63 93 eller epost
 • Solveig Moen, avdelingsdirektør i Domstoladministrasjonen tlf 40 41 44 14 eller epost 

Generelle bestemmelser

Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i søknadsportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CVen eller innvandrerbakgrunn. Les mer om muligheten for positiv særbehandling på www.dfo.no

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp.

Personopplysninger i søknad og CV til stillingen håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om personvern på www.domstol.no. Her finner du også generell informasjon om domstolene.

Vi utarbeider offentlig søkerliste og henviser til offentlighetslova § 25, andre ledd, for muligheten til å bli unntatt fra denne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Offentlig søkerliste være tilgjengelig på https://www.domstol.no/no/innstillingsradet/.

Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.