• Anders Behring Breivik anker avslaget på prøvsløslatelse

  Telemark tingrett mener det siden 2012 ikke er inntrådt noen vesentlige endringer i Breiviks sosiale og personlige funksjonsevne.

  Anders Behring Breiviks forsvarer, Øystein Storrvik, opplyser til TV 2 at dommen vil bli anket, og at det dessuten jobbes videre med et sivilt søksmål knyttet til soningsvilkårene.

  I dommen skriver sorenskriver Dag Bjørvik blant annet:

  «Retten legger til grunn at tiltaltes samfunnsbilde og ideologi er som i 2011. Han ønsker fortsatt radikale endringer av samfunnet og han ønsker å arbeide aktivt for sitt syn. Han fremsto som forvirret med storhetstanker om seg selv og sin egen posisjon i samfunnet. Både som en slags forhandler og megler med statsledere og som en som har store skarer av sympatisører. Han presenterte også en omfattende forretningsmodell med seg selv i sentrum, en modell som synes å savne enhver form for realisme.

  (...)

  Basert på det som fremkom under hovedforhandlingen, legges til grunn at det er betydelig risiko for at tiltalte, ved prøveløslatelse nå, vil ha få muligheter til å fungere i et normalsamfunn. Det er betydelig risiko for at manglende fungering vil lede til stress og frustrasjoner. Gitt hans psykiatriske tilstand som uendret, er det åpenbar risiko for at han vil falle tilbake til den adferden som ledet opp til terrorhandlingene den 22. juli 2011.»

  Retten mener voldsrisikoen er kvalifisert og reell og den samme i dag som da dom på forvaring ble avsagt i august 2012.

 • Andre notiser

 • Løy seg til oppholdstillatelse – men får beholde lønnsinnntektene

  Mannen, som i dag har fått permanent oppholdstillatelse, slipper å betale tilbake de 1,5 millionene han tjente mens han hadde opphold på falsk grunnlag.

  (RETT24): Det er klart etter at Høyesterett har kommet til motsatt konklusjon av underinstansene. Bakteppet er at søkte og fikk oppholds- og arbeidstillatelse på uriktig grunnlag. Innen bløffen ble oppdaget, hadde mannen familie med seks barn.

  Hensynet til familien var én av grunnene til at mannen senere ble innvilget permanent oppholdstillatelse, tross den opprinnelige bløffen. Han ble imidlertid straffeforfulgt for å ha forklart seg uriktig. Lagmannsretten landet på fem måneder fengsel og inndragning av alle hans lønnsinntekter fra den tiden da han hadde opphold på uriktig grunnlag. Tanken var at inntektene var utbytte av en straffbar handling.

  Høyesterett er ikke enig, og peker på at mannen kun var tiltalt for å gi uriktige opplysninger, ikke for å jobbe uten arbeidstillatelse: «Straffelovgivningens oppbygging tilsier derfor at det rettslig sett er betydelig avstand mellom uriktige forklaringer og et utbytte i form av lønnsinntekter, som i seg selv kan være lovlige», heter det i dommen.

 • (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB)

  Åtte nye dommere utnevnt i statsråd

  Både Borgarting og Eidsivating fikk påfyll da statsråd ble avholdt på slottet fredag.

  (RETT24): De nye lagdommerne i Borgarting lagmannsrett er Øistein Aamodt, Marius Stub og Bjørn Erik Hansen.

  • Aamodt er for tiden konstituert som lagdommer ved samme domstol. Fra tidligere har han bakgrunn blant annet som leder for utredningsavdelingen i Høyesterett, som assisterende direktør for Høyesterett og som fagansvarlig for merverdiavgift i Skatteetaten.
  • Marius Stub er også han for konstituert i Borgarting. Stub har bakgrunn fra Lovavdelingen og Regjeringsadvokaten.
  • Bjørn Eirik Hansen er allerede lagdommer, og kommer fra Eidsivating lagmannsrett, der han har vært i 12 år.

  Samtidig utnevner to nye lagdommere i Eidsivating. Dette er førstestatsadvokat Anders Blix Gundersen fra Riksadvokaten og konstituert lagdommer Liv Shelby. Shelby har bakgrunn dels fra domstolene og dels fra advokatvirksomhet.

  Til Hordaland tingrett er utnevnt konstituert tingrettsdommer Helge Haugland og konstituert statsadvokat Silje Regine Alsaker Solheim, mens konstituert tingrettsdommer Marie Nyhus er utnevnt til til tingrettsdommer ved Østre Innlandet tingrett.

  Til sist er seniorskattejurist Gisle Danielssen utnevnt til tingrettsdommer ved Sør-Rogaland tingrett.

 • (Foto: Lise Åserud/NTB)

  Oslo tingrett med krass kritikk av påtale etter finans-frifinnelse

  Påtalemyndigheten påstod fem og seks års fengsel, og 50 millioner i erstatningsansvar, for de to tidligere Indigo Finans-toppene.

  (RETT24): Da dommen falt torsdag, ble det klart at de to tiltalte ikke bare frifinnes, de får med seg liten skyllebøtte mot påtalemyndigheten på kjøpet. De tiltalte var henholdsvis daglig leder og styreleder i Indigo Finans. Selskapet ble kjent for å ha overtalt formuende eldre mennesker til å investere i risikable eiendomsprosjekter, og tiltalen gikk på grovt bedrageri overfor disse.

  Tingrettsdommer Rikke Lassen skriver at det kan reises spørsmål ved om politiet har etterforsket saken på en objektiv måte. Grunnlaget for denne uttalelsen er at fravær av dokumentasjon for forhold de tiltalte har forklart seg om, ifølge tingretten har  vært «mistenkeliggjort av påtalemyndigheten». Når retten eller forsvarerne så har bedt påtale gjøre søk på konkrete ord i de enorme databeslagene, så har man plutselig funnet dokumentasjonen likevel, fremkommer det i dommen.

  Retten skriver også at det «ikke er fremlagt noe dokumentbevis, eller vært ført noe vitne, som konkret indikerer at noen av de tiltalte i samtid visste eller forsto at det foregikk ulovlig virksomhet».

  Forsvarer Frode Sulland sier til Dagens Næringsliv at hans klient er svært lettet.

  – Det har vært en omfattende sak å måtte gjennomgå for å komme frem hit. Og han håper nå at han er ferdig med saken, sier Sulland, som forsvarte den tidligere daglige lederen sammen med Henriette Willix.

  Styrelederen ble på sin side forsvart av Marius O. Dietrichson og Lars Mathias Enger.

 • (Foto: Terje Pedersen/NTB)

  Vollen-drapet gjenåpnes – kan ha blitt uriktig dømt som tilregnelig

  En ny psykiatrisk vurdering slår fast at 15-åringen som drepte Anna Kristin Gillebo Backlund i 2014 uriktig ble vurdert som tilregnelig da hun ble dømt.

  (NTB): Gjenopptakelseskommisjonen har bestemt gjenåpning av saken der en 15 år gammel jente ble dømt til forvaring for drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund i 2014.

  – Grunnlaget for avgjørelsen er at det foreligger en ny rettspsykiatrisk erklæring, som gir en rimelig mulighet for at domfelte kunne ha blitt frifunnet, dersom den hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt, skriver kommisjonen i en pressemelding torsdag.

  Dømt til forvaring

  Det var faglig uenighet om den psykiatriske diagnosen for jenta, som bare var 15 år da drapet på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen, skjedde i oktober 2014. Mens fagpersonell ved Sandviken sykehus mente hun led av schizofreni, kom de rettspsykiatrisk sakkyndige til at hun led av en personforstyrrelse, en konklusjon som fikk støtte i Den rettsmedisinske kommisjon (DRK).

  Det endte med at Borgarting lagmannsrett i 2016 dømte jenta som tilregnelig og til forvaring i inntil ni år.

  Formelt har domfelte, som i ettertid har skiftet kjønn og i dag omtales som en mann, vært fengslet siden dommen ble avsagt i 2016. I realiteten har han helt siden pågripelsen vært innlagt på psykiatrisk sykehus.

  Feil diagnose

  I forbindelse med at minstetiden på seks år av forvaringsdommen nærmet seg, tok andre sakkyndige i vår en ny psykiatrisk vurdering av den nå 22 år gamle domfelte. De slår fast at den domfelte lider av kronisk paranoid schizofreni og har blitt feildiagnostisert og feilbehandlet helt siden 11-årsalderen og dermed også på gjerningstidspunktet for drapet i 2014.

  Den nye rettspsykiatriske erklæringen fra 4. april i år er skrevet av spesialist i psykiatri Kjersti Anne Lyngstad og spesialist i psykiatri Synne Sørheim og har fått støtte fra DRK.

  Etter at erklæringen forelå begjærte både den dømtes advokat og påtalemyndigheten ved Riksadvokaten at saken skulle gjenopptas.

 • (Foto: Carina Johansen/NTB)

  Tilsynsrådet med kraftig kritikk mot Per Danielsens omstridte bruk av medhjelper

  Gjennom bruken av en avskiltet advokat som underleverendør, mener Tilsynsrådet at Per Danielsen aktivt har medvirket til omgåelse av bevillingsnemndas suspensjonsvedtak.

  (RETT24): Det fremkommer i begrunnelsen for Tilsynsrådets vedtak om å be bevillingsnemnda trekke Danielsens bevilling tilbake.

  Fakturakontroversen kom for en dag i forbindelse med Høyesteretts behandling av et salærkrav mot Danielsen i høst. Under saken ble det klart at omkring en tredel av de fakturerte timene, á kroner 3600, ikke var gjort av Danielsen personlig, men av en kollega uten bevilling. Underleverandøren hadde fakturert Danielsen 1440 kroner pr time for dette arbeidet.

  Danielsen fremholder at dette er et normalt utslag av såkalt blended rate. Tilsynsrådets styre er ikke enig, og kaller praksisen sterkt kritikkverdig. Styret mener det er grunn til å tro at mange av Danielsens klienter, over flere år, har betalt fakturaer i den tro at det er Danielsen som har utført arbeidet. Styret mener det er sannsynlig at medhjelperens timer er blitt viderefakturert, bare til en høyere pris.

  Dette avviser Danielsen. I vår forklarte han til Rett24 de aktuelle timene «er del av og bakt inn i mitt arbeide i timeføringen som jeg har satt sammen og har ansvaret for faktureringen av, til avtalt pris».

  – Vi har hatt bokettersyn fra Tilsynsrådet før, rundt 2007-2008, slik alle får. Da slo vi vedtaket tilbake i retten, og er om nødvendig innstilt på å gjøre det samme nå, uttalte Danielsen etter offentliggjøringen av Tilsynsrådets vedtak onsdag.

 • Mot løsning i advokatkonflikten

  Etter onsdagens siste meklingsmøte er det lagt frem et forslag til løsning, opplyser Advokatforeningen.

  (RETT24): Ifølge foreningen er det lagt frem en skisse til løsning, som nå må forankres hos begge parter.

  - Vi er glade for at vi er kommet så langt i prosessen, og vi vil gi nærmere informasjon så snart vi har fått avklart om dette er en løsning som begge parter kan enes om, sier Jon Wessel-Aas i en e-post.

  Foreningen opplyser foreløpig ikke noe om innholdet i skissen. 

 • (Foto: ECHR)

  Midlertidig forføyning fra EMD stanset britisk asylsøkerfly

  Den britiske regjeringens omstridte plan om å overføre behandling av asylsøknader til Rwanda, ble stoppet i tolvte time av en hastebeslutning i Strasbourg.

  (RETT24): Et chartret Boeing 767 sto klart til å ta av fra en militærbase i England tirsdag kveld, da avgjørelsen fra Menneskerettsdomstolen tikket inn. Dermed ble det ingen flight, i denne omgang i hvert fall.

  I den midlertidige forføyningen skriver EMD at den legger vekt på at FNs høykommissær for flyktninger har uttrykt bekymring for asylsøkernes tilgang til «fair and efficient procedures for the determination of refugee status». Retten legger også vekt på at Rwanda ikke er tilknyttet EMK, og at de derfor risikerer en behandling som ikke oppfyller konvensjonskravene.

  Opprinnelig skulle 130 asylsøkere sendes ut med det første flyet. Antallet ble senere redusert til sju.

  – Det er veldig overraskende at Den europeiske menneskerettsdomstolen har grepet inn til tross for tidligere suksess i våre innenlandske domstoler, sier den britiske innenriksministeren Priti Patel, ifølge NTB.

  – Vi vil ikke la oss avskrekke fra å gjøre det rette og gjennomføre planene for å kontrollere vårt lands grenser. Våre jurister ser over alle avgjørelser som er tatt i forbindelse med denne flygingen, og forberedelsene på den neste flygingen begynner nå, heter det i en uttalelse.

 • (Foto: Scanpix)

  Sivilombudet dropper Facebook og Instagram av personvernhensyn

  Sivilombudet fjerner sine profiler på Facebook og Instagram av frykt for at plattformene er personvernmessig problematiske.

  (RETT24): Bakgrunnen for beslutningen er Datatilsynets rapport om Facebooks behandling av personopplysninger, skriver ombudet i en pressemelding.

  –Vi har et behandlingsansvar for våre profiler på Facebook og Instagram. Vi har vurdert det slik at det er vanskelig for oss å ivareta behandlingsansvaret i tråd med personvernforordningen slik situasjonen er nå, uttaler sivilombud Hanne Harlem.

  Hun mener det fir tiden ikke er nok kunnskap tilgjengelig om hvordan Facebook behandler følgernes data.

  – Ved å være til stede på disse plattformene risikerer vi å miste kontrollen over hvordan personopplysninger om følgere av våre sider behandles, og det er en risiko vi ikke ønsker å ta, uttaler Harlem.

  Ombudet vil fortsatt Twitter og LinkedIn

 • (Foto: Jil Yngland/NTB)

  Fikk betinget fengsel og 50.000 i bot for fyllekjøring på elsparkesykkkel

  Undersøkelser gjort av Statens vegvesen viste at sparkesykkelen hadde en toppfart på over 50 kilometer i timen, og derfor skal regnes som motorvogn.

  (RETT24): En sen sommernatt i fjor observerte politiet i Larvik to personer kjørende på én sparkesykkel. En pusteprøve viste at de begge hadde 0,4 i promille, og nærmere undersøkelser av sparkesykkelen viste at den hadde langt mer kraft enn normalt.

  Etter kjøretøyforskriften blir sparkesykkelen til en motorvogn om den har toppfart på over 20 kilometer i timen. Dermed ble de to mennene tiltalt for å føre motorvogn i beruset tilstand.

  I retten anførte begge at de ikke visste at sparkesykkelen hadde så høy toppfart. Det blir eieren av sparkesykkelen, som sto bakerst, ikke hørt med. Retten finner det helt usannsynlig at han, etter å ha hatt sparkesykkelen i et år, ikke var klar over at det på styret var en knapp som ga ekstra fart. Kameraten, derimot, som faktisk førte sparkesykkelen, slipper unna. Retten finner det ikke bevist at han var klar over hvor mye kraft det var i kjøretøyet.

  Konsekvensen for den domfelte ble 50.000 kroner i bot, inndragning av førerkort i 11 måneder og 18 dager betinget fengsel, ifølge dommen fra Vestfold tingrett.

 • (Foto: European Commission)

  EU truer med rettslige skritt etter britisk lovforslag

  Det er risiko for handelskrig mellom Storbritannia og EU etter at den britiske regjeringen har lagt fram et lovforslag som overstyrer Nord-Irland-protokollen.

  (NTB): Utenriksminister Liz Truss kaller lovforslaget for en fornuftig og praktisk løsning på problemene som Nord-Irland står overfor. Hun sier også at det ikke bryter internasjonale lover, mens EU mener at forslaget er et klart brudd på den avtalen som allerede er inngått.

  – Det er med stor bekymring at vi registrerer dagens beslutning fra den britiske regjeringen, sier EU-kommissær Maros Sefcovic. Han understreker at EU ikke vil reforhandle brexitavtalen, og at Brussel nå vurderer å ta rettslige skritt mot Storbritannia hvis lovforslaget blir vedtatt av Parlamentet.

  Han sier også at EU-kommisjonen snart vil legge fram sin modell for en mer fleksibel implementering av Nord-Irland-protokollen.

  Nord-Irland protokollen ble framforhandlet av EU og Storbritannia som en del av brexitavtalen og skulle hindre en hard grense mellom den britiske provinsen Nord-Irland og EU-landet Irland. Nå vil regjeringen i London på egen hånd endre den inngåtte avtalen.

  Forslaget legger opp til at Storbritannia oppretter en «grønn kanal» slik at en del varer kan sendes til Nord-Irland uten at de blir tolldeklarert overfor EU. Samtidig skal det opprettes en «rød kanal» for varer som er ment å sendes videre til EU-markedet, og som da må tolldeklareres. Dette er stikk i strid med avtalen som statsminister Boris Johnson inngikk med EU for mindre enn to år siden.

 • (Foto: Berit Roald/NTB)

  Høyesterett: Morselskap ansvarlig for datterselskapets sakskostnader

  En dom Høyesterett avsa før helgen drøfter vilkårene for at en tredjepart skal kunne holdes ansvarlig for idømte sakskostnader i en rettssak.

  (RETT24): Bakgrunnen var en patentstrid i laksenæringen, der to datterselskaper var dømt til å betale mer enn sju millioner kroner i sakskostnader. Selskapene gikk konkurs uten å betale. Et sentralt poeng er at selskapene og morselskapet hadde samme daglig leder og enestyre.

  Høyesterett mener at daglig leder, gjennom kort tid før tvisten å overføre patentet fra et godt kapitalisert morselskap til et økonomisk vaklevorent datterselskap, forsettlig utsatte motparten i patentsaken for en åpenbar tapsrisiko.

  Dommen finner du her.

 • (Foto: NTB)

  NAV: – Vi tar kritikken fra Sivilombudet på største alvor

  Sivilombudet konkluderte sist uke med at NAV i minst fire år har feilpraktisert vilkåret for omgjøring av vedtak.

  Departementet instruerte i 2017 NAV om å senke terskelen for å få et vedtak omgjort. Likevel fulgte ikke ledelsen i NAV opp at etaten gikk over til å bruke den nye og mindre strenge regelen riktig. Dermed fortsatte deler av NAV å praktisere den gamle og for strenge vurderingen frem til januar 2022, het det i uttalelsen fra Sivilombudet.

  Til Aftenposten vil NAV ikke svare detaljert rundt hva de mener er skjedd, ut over at de vil svare Sivilombudet innen fristen den 31. august.

  – Vi tar kritikken fra Sivilombudet på største alvor. Vi vil nå gå grundig gjennom uttalelsen for å se hvordan denne skal følges opp og hvilke konsekvenser den vil ha for vår saksbehandling, sier ytelsesdirektør Eve Vangsnes Bergli i Arbeids- og velferdsdirektoratet til avisen.

 • (Foto: Lise Åserud/NTB)

  Tilståelsessak brukte tre år til hovedforhandling

  Den 34 år gamle mannen ble sommeren 2019 siktet for besittelse av overgrepsmateriale. Drøyt 1000 dager senere er saken pådømt.

  (RETT24): Det skriver Drammens Tidende. Ifølge avisen fikk mannen beskjed om at han kunne vente dom ved nyttår 2019 hvis han tilsto. Forsvarer Ketil Magnus Berg purret flere ganger, men først nå i vår ble tilståelsessaken sendt tingretten for pådømmelse.  Fungerende påtaleleder ved Søndre Buskerud politidistrikt Ole Jacob Garder beklager.

  – Det uheldige i denne saken var at de som hadde ansvar for saken sluttet eller hadde permisjon. Så har den blitt overført til andre som også har mange saker, og så har den dessverre blitt liggende, sier Garder til DT.

  Mannen fikk i Buskerud tingrett halve dommen på seks måneder gjort betinget, men forsvarer Berg opplyser at domfelte har anket.

  – Jeg tar for gitt at statsadvokaten vil støtte anken til domfelte, og jeg regner med at lagmannsretten vil gjøre dommen fullt ut betinget etter skriftlig behandling, skriver Berg i en SMS til DT.

 • (Foto: Scanpix)

  Disse er antatt som faste forsvarere i Vestfold og Agder

  Domstoladministrasjonen har antatt fem advokater som faste forsvarere i Vestfold tingrett og Agder lagmannsrett.

  Ved søknadsfristens utløp var det innkommet 15 søknader til vervene. Etter innstilling fra førstelagmann i Agder lagmannsrett Dag Bugge Nordén og sorenskriver i Vestfold tingrett Jørn Holme har Domstoladministrasjonen antatt:

  • Steinar Thomassen fra Thomassen Advokatfellesskap og Hanne Wold Johansen fra Elden ved rettssted Tønsberg. For Thomassen er det andre periode.
  • Kåre Jølberg fra Advokatene i Torget 11 ved rettssted Larvik
  • Rita K. Aase og Knut Henrik Strømme fra HBL Advokatfirma ved rettssted Horten

  Antagelsene er åremål på seks år.

 • (Foto: Illustrasjonsfoto/Lise Åserud/NTB)

  Nektes erstatning etter boligbrann – retten mener den mest sannsynlig var påsatt

  Oslo tingrett har dømt en mann til å tilbakebetale en million kroner til Tryg forsikring, etter å ha konkludert med at brannen i huset trolig ble antent av eieren selv.

  (RETT24): Brannen oppsto i oktober 2019, på Hvittingfoss ved Kongsberg. Huset brant ned til grunnen i løpet av kort tid. Politiet etterforsket saken, men henla uten at det var mulig å fastslå noen brannnårsak.

  Forsikringsselskapet mener imidlertid det er klar sannsynlighetsovervekt for at brannen startet i stuen mens eieren fortsatt befant seg i boligen. Avanserte tekniske analyser, basert blant annet på naboenes bilder, har beregnet starttidspunktet til «ca. mellom 20:00:44 og 20:02:03». Eieren har underveis forklart politiet og Tryg at han forlot huset like etter klokken 20 den kvelden, etter å ha hatt visning for utleie. Først under hovedforhandlingen i Oslo tingrett var han helt sikker på at han dro klokken 19.55.

  Etter en samlet vurdering mener tingretten det er sterkt sannsynlig at mannen selv startet brannen. Motivet antas å ha vært hans store økonomiske problemer i tiden frem mot det inntrufne.