• (Foto: ECHR)

  EMD avviste klage mot Norge for manglende gjenåpning av adopsjonssak

  Menneskerettsdomstolen kom i 2021 til at tvangsadopsjonen krenket EMK artikkel 8, men norske domstoler avslo likevel begjæringen om å gjenåpne adopsjonssaken.

  (RETT24): Saken var den andre norske barnevernsaken som ble løftet til storkammeret i EMD. Den endte at EMD konstaterte krenkelse av retten til familieliv, og barnets mor startet deretter en prosess for å få adopsjonssaken gjenåpnet.

  Borgarting lagmannsrett kom til at det av hensyn til barnet, som har bodd stort sett hele sitt liv hos adoptivforeldrene, ikke var forsvarlig å starte en ny rettsprosess. Lagmannsretten la til grunn at det i avgjørelser som dette ikke bare kan sees hen til situasjonen da den opprinnelige dommen ble avsagt, men også til situasjonen slik den er nå.

  En anke til Høyesterett ble nektet fremmet, og avgjørelsen ble rettskraftig i april 2022. Barnets mor har deretter klaget til EMD på nytt, denne gangen over den manglende gjenåpningen. Det er denne klagen EMD nå har avgjort.

  Menneskerettsdomstolen skriver i avgjørelsen, som er avsagt etter forenklet behandling i komité, at et ekstraordinært rettsmiddel som gjenåpning «do not normally involve the determination of “civil rights and obligations” or of “any criminal charge”», og at retten til «rettferdig rettergang» etter EMK artikkel 6 derfor ikke kommer til anvendelse.

  Klageren anførte også at manglende gjenåpning var en fortsettelse av krenkelsen EMD konstaterte i 2021. Dette blir avvist fordi domstolen mener dette i realiteten er en klage over manglende etterlevelse av den opprinnelige dommen, noe som eventuelt må angripes som ledd i en traktatbruddsprosedyre for Europarådets ministerkomité.

  «It follows that the Court has no jurisdiction ratione materiae to deal with that complaint», heter det i avgjørelsen.

 • Andre notiser

 • (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB)

  John Christian Elden får irettesettelse i Disiplinærnemnda

  Elden ble etter førsteinstansbehandlingen i Disiplinærutvalget meddelt kritikk, men nå har nemnda skjerpet reaksjonen til irettesettelse.

  (RETT24): Kritikken har utgangspunkt i at advokatkontoret Elden skal ha vært i en potensiell interessekonflikt, gjennom å representere flere sider i en tvist. Nærmere om faktum finner du i VG.

  Avisen skriver at Disiplinærutvalget konkluderte med kritikk under tvil, og at det var Elden som anket saken til nemnda. Nemnda reagerte altså strengere enn utvalget.

  – Jeg føler meg vel irettesatt da, og tar det til etterretning, skriver advokat John Christian Elden i en e-post til avisen.

 • Mann fikk sju måneders fengsel etter falsk anmeldelse av voldtekt

  Sogn og Fjordane tingrett legger til grunn at mannen instruerte en venninne til å fabrikkere bevis for deres felles venninne hadde voldtatt ham, mot at hun skulle få en andel av oppreisningserstatningen.

  (RETT24): Det falske beviset besto i at han dikterte en melding hun sendte til ham på Snapchat, som han deretter avfotograferte og fremla som bevis i anmeldelsen. Den anmeldte kvinnen er mannens ekskjæreste. Da venninnen ble innkalt til avhør, torde hun ikke å opprettholde historien, med den følge at politiet i stedet opprettet straffesak om falsk anklage.

  Mannen nekter straffskyld. Venninnen forklarte at han hadde lovet henne 10.000 kroner av oppreisningserstatningen som kompensasjon for å forklare seg usant. Retten skriver:

  «Etter ei samla vurdering av bevisa er retten overtydd om at tiltalte med vilje gav urette opplysningar til politiet om at fornærma hadde utsett han for valdtekt ved bruk av truslar, og at han fabrikkerte bevis ved å instruere vitnet A om å sende ei usann snapmelding om at ho hadde vore vitne til truslane. Retten finn det vidare bevist at tiltalte sitt motiv var å påføre fornærma ei sikting og domfelling for valdtekt, samt å oppnå oppreisingserstatning. Fornærma vart ikkje sikta, og tiltalte skal difor straffast for forsøk på falsk anklage, jf. straffelova § 222.»

  Retten mener mannens dokumenterte psykiske problemer ikke kan tillegges nevneverdig vekt i straffutmålingen, og at forsøket på falsk anklage isolert sett kvalifiserer til et halvt år i fengsel. Mannen dømmes også for en grov fartsovertredelse, og straffen settes samlet til sju måneder fengsel.

 • (Foto: DA/Cathrine Dillner Hagen)

  Borghild Magni Elsheim konstitueres som dommer i Høyesterett

  Førstelagmannen i Gulating lagmannsrett trer midlertidig inn som dommer i Høyesterett.

  (RETT24): Det fremkommer av protokollen fra fredagens statsråd. Borghild Magni Elsheim konstitueres med tiltredelse fra 27. februar 2023, og frem til rettsferien den 30. juni.

  Elsheim kom til Gulating i 2003, og har vært førstelagmann siden 2014

  Dommer Knut H. Kallerud har varslet at han blir pensjonist, men han fratrer ikke før etter sommerferien.

 • Dalan henter partnere fra Schjødt, Arntzen de Besche og Finanstilsynet

  Carl Philip Fleischer, Kristian Bårseth og Erik Landa tiltrer som partnere i Dalan.

  (RETT24): – Dette er høyt kvalifiserte advokater som vil styrke vår kompetanse innenfor skatt, merverdiavgift, kontraktsrett og entreprise. Rekrutteringen er en del av vår strategi om faglig tyngde og ivaretagelse av klientenes interesse, skriver styreleder Håkon Mathiesen i en pressemelding.

  Carl Philip Fleischer har de siste årene jobbet som senioradvokat i Arntzen de Besche, hvor han var tilknyttet prosedyre- og eiendomsavdelingen. Han har tidligere erfaring som dommerfullmektig, i Kongsberg og Moss tingrett.

  Kristian Bårseth blir partner i Dalan fra 20. februar. Han kommer fra Schjødt i Oslo, hvor han var tilknyttet firmaets prosedyreavdeling. Han har også erfaring fra Lovavdelingen, og fem års erfaring som dommerfullmektig og konstituert lagdommer.

  Erik Landa blir partner i Dalan fra 1. mai i år. Han kommer fra verdipapiravdelingen i Finanstilsynet og har tidligere vært senioradvokat i Grette’s Corporate- og Finansavdeling, og advokat i KPMG, Wiersholm og EY. Finanstilsynet har han ledet arbeidet med gjennomføring av endringer i verdipapirhandellovens regler om flagging og gjennomføring av Markedsmisbruksforordningen (MAR) og MiFID II.

 • Fyllekjørte full T-bane, men slipper å sone

  Den 30 år gamle mannen hadde 1,7 i promille mens han kjørte togsettet gjennom Oslo sentrum.

  (RETT24): Den 32 år gamle mannen har selv forklart at han drakk vin mens han kjørte toget, og at det ikke er første gang.

  Mannen er tiltalt for brudd på jernbanelovens promillegrense, som er den samme som etter veitrafikkloven. Retten skriver at det ikke finnes noen sammenlignbar rettspraksis, men legger til grunn at fyllekjøring med T-bane i utgangspunktet skal straffes strengere enn fyllekjøring med bil.

  «Slik retten ser det, er den ruspåvirkede kjøringen det i vår sak er tale om, mer alvorlig enn det å føre personbil med tilsvarende promille. Retten viser til at det er tale om ruspåvirket kjøring av et kollektivtransportmiddel med tunge vognsett, og at den ruspåvirkede kjøringen skjedde på et tidspunkt hvor det befant seg mange mennesker både på T-banevognen og perrongene. Det vises til at hendelsen skjedde lørdag kveld i Oslo sentrum, og at tiltalte selv har forklart at T-banevognen var full».

  Etter tilståelsesrabatten settes straffen til 27 dager, som gjøres betinget under vilkår om rusprogram. I tillegg må han betale en bot på 45.000 kroner.

 • Fem nye faste forsvarere i Oslo

  Domstoladministrasjonen har oppnevnt 23 advokater som faste forsvarere og bistandsadvokater ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

  (RETT24): Over 100 søkere hadde meldt seg da søknadsfristen gikk ut i november. Nå har DA gjennomført oppnevningsprosessen, og til de faste forsvarerstillingene kommer det inn fem nye navn. Oppnevningen ble først omtalt av Advokatbladet. De fem nye er

  • Morten Engesbak, Mette Y. Larsen & Co
  • Siri Langseth, Henjum
  • Brit Kjelleberg, Advokatfirmaet BAX
  • Knut Ditlev-Simonsen, Berg | Ditlev-Simonsen
  • Petter Mandt, Larsen & Co

  Unni Fries, Bendik Falch-Koslung, Marius Dietrichson, Svein Holden, Henrik Boehlke, Cecilie Nakstad, Halvard Helle og Marte Svarstad Brodtkorb gjenoppnevnes for deres andre seksårsperiode. Alle med varighet fra 15. mai.

  I tillegg til de faste forsvarerne, er det oppnevnt åtte nye faste bistandsadvokater. Disse er

  • Joar Berg Henjum, Henjum
  • Anders Westeng, Mette Y. Larsen & Co
  • Petter Bonde, Matrix
  • Lill Vassbotn, Drevland & Grape
  • Elisabeth Myhre, Berg | Ditlev-Simonsen
  • Jørgen Mowinckel
  • Gunhild Vehusheia, Vi§Vé Advokater
  • Elisabeth Sejersted Brodtkorb, Kindem & Co

  Ann Helen Aarø og Hege Salomon gjenoppnevnes for andre periode. Alle med varighet fra 15. mai.

 • (Foto: Kvale)

  Kvale-partner skal styre boet etter Flyr-konkursen

  Advokat Stine Snertingdalen fra Kvale er oppnevnt som bostyrer etter at Flyr meldte oppbud onsdag. Oslo tingrett konstaterer at selskapets gjeld er drøyt 300 millioner større enn selskapets aktiva.

  (RETT24): Det fremgår av konkursåpningskjennelsen som ble avsagt onsdag. Skiftesamlingen er berammet til 16. februar. Selskapet opplyser å ha en gjeld på 2,443 milliarder kroner, mens aktiva anslås til 2,116 milliarder.

  Fristen for fordringsanmeldelser til bostyrer er satt til 08. mars.

  «Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas ut fra skyldnerens opplysninger å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», skriver Oslo tingrett.

 • (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB)

  Berammingskøen i Borgarting fordampet på seks år

  I 2017 var det 18 måneders ventetid på å få en sivil sak opp til ankebehandling i Borgarting lagmannsrett. Nå handler det mest om når prosessfullmektigene har tid.

  (RETT24): Årsmeldingen fra Borgarting lagmannsrett viser at det i 2022 kun var fire måneders berammingshorisont i sivile saker.

  – Forholdene som Riksrevisjonen kritiserte i 2019 etter sin undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i domstolene, er betydelig forbedret. Uprioriterte sivile saker berammes nå om lag fire måneder fram i tid. Straffesaker settes fortløpende på sakskartet. Domstolen «holder av» plass i programmet for raskt å kunne behandle disse, men her er utfordringen at tidspunktet skal passe for mange aktører, skriver førstelagmann Marianne Vollan i årsmeldingen.

  Én av årsakene til at køen er borte, er at inngangen av sivile saker fortsetter å falle jevnt og trutt. I 2017 kom det inn 797 sivile anker til Borgarting lagmannsrett. I fjor var dette tallet falt til 593. Antall behandlede saker har ligget relativt stabilt.

  – På kort sikt har det vært gunstig med en nedadgående saksinnkomst, idet den har bidratt til at de fleste saker nå berammes innenfor lovens frister. Men over tid er det bekymringsfullt dersom domstolene får redusert sin betydning og attraktivitet som tvisteløser, skriver førstelagmannen.

 • Dommen etter bunkerfesten i Oslo blir anket

  Dommen der to menn i 20-årene ble dømt til fengsel i halvannet år hver etter den ulovlige festen i en bunker i Oslo blir anket av begge sider.

  (NTB):  – Påtalemyndigheten har anket straffeutmålingen fordi vi mener det er for lite sammenlignbar praksis. Det gjør at vi mener det er et prinsipielt spørsmål om hva som er riktig straff i denne saken. I tillegg mener vi at den konkrete utmålingen er for lav, sier statsadvokat Daniel Sollie til NRK.

  To menn i 20-årene ble tidligere denne måneden dømt i Oslo tingrett til ett år og seks måneders fengsel, og til å betale erstatningssummer på rundt 550.000 kroner til de to som ble alvorligst skadd.

  Ida Andenæs, som forsvarer en av de dømte, sier at hennes klient anker dommen i sin helhet og at de ber lagmannsretten om å se på både skyldspørsmålet og straffeutmålingen på nytt.

  26 mennesker havnet på sykehus, hvorav to av dem fikk hjerneskade, etter at de pustet inn dieseleksos under en ulovlig ravefest i en avstengt bunker på St. Hanshaugen i Oslo i august 2020.

 • (Foto: Torstein Bøe/NTB)

  POD vil ha diskusjon om bruken av «politi» i navnet på frivillige foreninger

  «Som en del av oppfølgingen vil vi i nær fremtid invitere frivillige politiforeninger til dialog om anbefalingene i rapporten og da blant annet i forhold til bruk av politi i foreningsnavnet», skriver Politidirekoratet.

  (RETT24): Det fremkommer i en pressemelding POD sendte ut mandag. Bakgrunnen er rapporten fra Rolleforståelsesutvalget knyttet til kontroversen rundt Norsk narkotkapolitiforening.

  – Politidirektoratet vil også invitere paraplyorganisasjonene på rusfeltet til et dialogmøte i slutten av februar, blant annet for å orientere om oppfølgingen av utvalgsrapporten. Politiet er avhengig av tillit for å kunne utføre samfunnsoppdraget. Jeg håper grepene vi nå tar bidrar til tillitsbyggingen, uttaler politidiretktør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

   

 • Ally-utbrytere starter nytt firma

  Farooq Ansari, Veronica Viktil og Muhammed Saqib Rizwani har slått seg sammen og dannet firmaet Insa Advokater.

  (RETT24): Alle de tre jobbet inntil nylig i startupen Ally Advokatfirma. Selskapet skal fokusere på personmarkedet, og starter opp med seks ansatte, skrev de i en pressemelding før helgen.

  Insa skal ifølge dem selv ha en folkelig profil, med forutsigbare makspriser. Navnet Insa Advokater er hentet fra de arabiske ordene for rettferdighet og medmenneskelighet, skriver firmaet.

 • (Foto: Beate Oma Dahle/NTB)

  Arvid Sjødin trekker seg som Viggo Kristiansens advokat

  Arvid Sjødin er ferdig som advokat for Viggo Kristiansen, ifølge advokat Bjørn André Gulstad. Han trekker seg som følge av stridigheter blant støttespillerne.

  (NTB): Gulstad skal fortsette som advokat sammen med Brynjar Meling, bekrefter Gulstad til NTB.

  Dermed skal Gulstad og Meling bistå Kristiansen med erstatningskravet mot staten. NTB får opplyst at opplysningene Nettavisen bringer, om en konflikt mellom den tidligere forsvareren og en av støttespillerne til Baneheia-frikjente Viggo Kristiansen, er korrekte.

  Sjødin har vært Kristiansens advokat i Baneheia-saken siden 2010. Kristiansen ble i 2002 dømt i lagmannsretten til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene og drapene i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. I desember 2022 ble han frikjent etter at saken ble gjenopptatt i 2021.

 • Politimann frikjent for seksuell omgang med kollega

  En politimann som i tingretten ble dømt for å ha misbrukt stillingen sin til å få seksuell omgang med en kollega, er frikjent i ankesaken.

  (NTB): Mannen ble i første rettsrunde dømt til fengsel i sju måneder. I ankesaken mente flertallet at han ikke handlet forsettlig, og at han skulle frikjennes, melder VG.

  Han må betale oppreisning på 80.000 kroner til kvinnen. Mannen jobbet i Øst politidistrikt da hendelsen skjedde.

  – Det har vært en belastning for ham å ha dette hengende over seg i to år med trussel om fengselsstraff. Han håper nå å kunne se fremover og komme seg videre, selv om han har sagt opp stillingen sin i politiet på grunn av belastningene saken påførte ham, sier forsvarer John Christian Elden.

 • Investeringsfond krever 1,7 milliarder i erstatning fra ledelsen i Norske Skog

  Neste uke starter Oslo tingrett behandlingen av et søksmål ti investeringsfond har rettet mot konsernsjefen og en tidligere styreleder i Norske Skog.

  (RETT24): De ti saksøkerne har kjøpt kravet til konkursboet, og krever prinsipalt 1,7 milliarder kroner i erstatning for boets tap. De anfører ifølge Oslo tingrett styreansvar for uaktsomme vurderinger i tiden før selskaper i Norske Skog-konsernet gikk konkurs i 2017.

  Kravet er rettet mot konsernsjef Sven Ombudstvedt og tidligere styreleder Jon-Aksel Torgersen, samt deres forsikringsselskaper. Det er satt av seks uker til forhandlingene.

 • (Foto: Mats Torbergsen/NTB)

  Universitetslektor dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer

  En 58 år gammel mann er i Salten og Lofoten tingrett dømt for å ha trakassert homofile på et utested, bare dager etter skyteepisoden på London pub i Oslo.

  (RETT24): Episoden skjedde i Bodø den påfølgende helgen etter angrepet i Oslo i fjor sommer. Mannen skal ifølge dommen har trengt seg ned ved et bord der det blant annet satt et homofilt ektepar, og blant annet gitt uttrykk for at «om hadde vært opp til han skulle de vært skutt».

  Da mannen etterhvert ble lagt i bakken av en ansatt ved utestedet skal han dessuten ha kommet med en rekke rasistiske utsagn til den ansatte, og uttalt at han ville ikke ta inn «mer apekatter».

  Retten skriver at den under tvil mener det er tilstrekkelig med betinget fengselsstraff, under særlig henvisning til at mannen har tatt grep for å få kontroll på sin alkoholbruk.Tingretten setter straffen til 36 dager betinget fengsel og 40.000 kroner i bot.

  Domfelte er ansatt ved Nord universitet, og opplyste i retten at han grunnet høyt alkoholinntak ikke husket noe av det som skjedde. Saken har fått betydelig oppmerksomhet i lokale medier.

  Nord universitet har tidligere opplyst til Khrono at mannen fremdeles er ansatt ved universitetet, men at han ikke er i en undervisningsstilling.