Fra og med i dag utvidet Advokatforeningen salæraksjonen til til å gjelde advokater som bistandsadvokater ved Barnehuset i Tromsø. Før påske omtalte justisministeren aksjonen som en ulovlig aksjon, mens foreningen omtalte den som en streik.

Rett24 ba før påske om at departementet utdypet hvorfor aksjonen er ulovlig, men har foreløpig ikke fått respons på dette.

Advokatforeningen har begrunnet aksjonen i at departementet etter deres syn har brutt avtalen som ble inngått etter forrige aksjon, der det ble opprettet et salærråd, som skulle anbefale nivået på rettshjelpsatsen.

Annonse

Vi søker advokater/-fullmektiger til Sandefjord

Ikke en streik

I brevet som ble sendt ut da aksjonen startet, skrev Advokatforeningen:

«Ingen andre virkemidler har vist seg å føre frem, og vi må derfor nok en gang ta fram det sterkeste virkemidlet vi har. Streiken begynner på mandag. (...) Vi oppfordrer alle som får forespørsler om å ta oppdrag som er streikerammet, til å takke høflig nei inntil streiken avblåses.»

Arbeidsrettspesialist Kurt Weltzien, som er førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI, avviser at aksjonen kan kalles en steik.

– Det foreligger ingen «streik». Advokatene er ikke ansatt, men selvstendig næringsdrivende. Advokatene driver en boikottaksjon, ved å nekte å påta seg oppdrag på de aktuelle satsene. Hvorvidt boikottaksjonen er lovlig eller ei, beror på en vurdering av boikottloven § 2.

– Hva er din vurdering da?

– Hvorvidt boikotten er lovlig koker fort ned til en forholdsmessighetsvurdering etter paragraf 2 c. Det er spørsmål om svake grupper lider av aksjonen. Advokatforeningen har åpnet for såkalte «dispensasjoner», men aksjonen fort blir ulovlig om det ikke blir gitt dispensasjoner, sier Weltzien.

«Vesentlige samfunnsinteresser»

Han får støtte av professor Stein Evju, som også mener det er tale om en boikott, og at lovligheten avgjøres av rettstridsbestemmelsen i boikottlovens § 2.

– Som sist er det et spørsmål jeg ikke vil ta konkret stilling til. Jeg gjør nødig det i enkeltsaker; jeg har ikke alle sider av faktum tindrende klart for meg. Men jeg kan godt si som kollega Weltzien gjorde sist, at om boikotten ikke er rettstridig allerede, blir den det ganske snart, sier Evju.

Samme diskusjon var oppe forrige gang Advokatforeningen aksjonerte, da kun mot Høyesteretts behandling av straffesaker. Boikottloven § 1 definerer en boikott slik:

«Med boikott mener denne lov en oppfordring, avtale eller liknende tiltak som for å tvinge, skade eller straffe noen tar sikte på å hindre eller vanskeliggjøre en persons eller virksomhets økonomiske samkvem med andre.»

Etter samme lovs § 2 er boikotten ulovlig blant annet dersom den «vil skade vesentlige samfunnsinteresser», eller er «utilbørlig».