Mandag fortalte Rett24 om hvordan påtalebeslutninger i politiet, ifølge tillitsvalgte, ignoreres. Sverre Bromander i Juristforbundet mener påtalemyndigheten har en dalende innflytelse i politidistriktene, og at dette gir seg utslag i mindre respekt for påtaleavgjørelser.

– Vi får mange tilbakemeldinger på dette, og det synes å øke i antall, sa Bromander.

Les artikkelen fra mandag her

– Skal respekteres

Fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet sier til Rett24 at de er klar over uroen.

– Påtalemyndigheten i politiet har en svært viktig rolle i straffesaksbehandlingen, både hva gjelder å ha ansvaret for og lede etterforskningen i den enkelte sak, men også ved å implementere de prioriteringer som gis av Riksadvokatembetet. Beslutninger som fattes av påtalemyndigheten, skal selvsagt respekteres, sier Roll-Matthiesen.

Samtidig peker han på at også polititjenestepersoner har visse fullmakter.

– Etter straffeprosessloven har tjenestepersoner i politiet, i gitte situasjoner, kompetanse til å beslutte tvangsmiddelbruk. Politidirektoratet forutsetter at den enkelte tjenesteperson forholder seg til lovens rammer. Riksadvokaten og politidirektøren er personlig tungt inne i det å løfte kvaliteten på straffesaksområdet. Det pågår en rekke tiltak som vi tror på, men det vil ta tid å få nødvendig og ønsket virkning, og vi forstår at mange er utålmodige, sier Roll-Matthiesen.

– Ikke nok

Sverre Bromander sier at han etter utspillet mandag har fått mange tilbakemeldinger som bekrefter hans inntrykk av situasjonen.

– Jeg opplever at dette bekreftes fra alle hold, også på ledernivå. Dette er er en større og større problemstilling, og når problemet er blitt så stort, så er det en systemsvikt. Det er en kulturutfordring. Hvis noe ikke fungerer, er det ikke nok å forutsette at det fungerer, sier Bromander.