En nylig avgjørelse fra Gulating lagmannsrett den 4. desember 2020 om elektronisk kontroll (omvendt voldsalarm) tydeliggjør rettslige og praktiske problemer i etterkant av idømt elektronisk kontroll. Dessverre gir avgjørelsen få svar på hvor vi står og veien videre.

Domfelte ble av tingretten ilagt kontaktforbud mot fornærmede i tre år. I to av årene ble han ilagt kontaktforbud innenfor et nærmere avgrenset geografisk område ved elektronisk kontroll, også kalt omvendt voldsalarm.

Det følger av straffelovens § 58 tredje ledd annet punktum at påbud om elektronisk kontroll etter 6 måneder kan prøves på ny av tingretten (Kontaktforbud kan prøves på ny etter 3 år, jf. første punktum).

Domfelte begjærte den elektroniske kontrollen opphevet etter 6 måneder. Han fikk medhold av tingretten, men ikke av lagmannsretten. Lagmannsrettens kjennelse ble imidlertid opphevet av Høyesterett på grunnlag av saksbehandlingsfeil. Lagmannsretten gav deretter domfelte medhold, under henvisning til at elektronisk kontroll ikke lenger ble ansett som nødvendig for at kontaktforbudet skulle bli overholdt, jf. straffeloven § 57femte ledd første punktum. For ordens skyld: Det ilagte kontaktforbudet var ikke til behandling.

Det hører med til saken at fornærmede ga uttrykk for at hun ønsket den elektroniske kontrollen opphevet. Det var på det rene at domfelte ikke hadde beveget seg inn i forbudssonen og utløst alarmen hos politiets operasjonssentral. Det var imidlertid ubestridt at det hadde vært omfattende kontakt mellom domfelte og fornærmede. De hadde også flere ganger møttes, men da utenfor forbudssonen.

Påtalemyndigheten anførte på denne bakgrunn at det var feil å legge til grunn at kontaktforbudet ble overholdt og at elektronisk kontroll ikke lenger var nødvendig. Påtalemyndigheten anket derfor lagmannsrettens kjennelse, men fikk ikke medhold i Høyesteretts ankeutvalg, som fant det klart at anken ikke kunne føre frem.

Situasjonen er etter dette at det foreligger et kontaktforbud ilagt av retten som ikke blir overholdt. Samtidig plikter politiet å påse at kontaktforbudet blir fulgt, men da i det videre uten elektronisk kontroll som virkemiddel.