Lovens utgangspunkt er at ubetinget fengsel ikke skal brukes overfor barn, men etter en omfattende drøftelse lander Borgarting lagmannsrett på å gjøre unntak fra dette.

Bakgrunnen er en sak der domfelte i en alder av 15 år og 9 måneder ranet og voldtok en 14 år og 8 måneder gammel jente.

Gutten erkjente straffskyld da saken ble behandlet i førsteinstans, og anket derfor kun straffutmålingen. Borgarting forkaster anken, og opprettholder dermed en straff på fire års fengsel, hvorav tre gjøres betinget.

I barnehage

Lagmannsretten skriver at normalstraffen for gjerningen – for en voksen – ville vært cirka seks år, men gjør fradrag for alder og tilståelse.

Retten skriver:

«Særlig overtredelsen etter tiltalen post I (voldtekten) er så alvorlig at allmennpreventive hensyn med styrke taler tale mot at det idømmes ungdomsstraff. Lagmannsretten viser videre til at selv om tiltalte har samtykket til at det kan idømmes ungdomsstraff, fremstår han som lite motivert og egnet til ungdomsstraff. Han bor i dag sammen med sin bror. Han går ikke på skole, har ikke jobb og har for lagmannsretten ikke kunnet redegjøre for hva han benytter dagene til. Han opplyser at han ønsker ungdomsstraff fordi han ikke vil være isolert og fordi han ikke kan leve som kriminell. Han gir imidlertid samtidig uttrykk for at han ikke har behov for hjelp foruten bistand til sinnemestring.»

Voldtekten og ranet skjedde da den 14 år gamle jenta ble med gutten til et skur i en barnehage for å kjøpe hasj. Der ventet en tredjeperson med finlandshette, og jenta ble truet med en kniv.

– Vi vurderer å anke dommen til Høyesterett på bakgrunn av klientens unge alder. Jeg ønsker ikke å kommentere avgjørelsen nærmere før spørsmålet om anke er avgjort, sier guttens forsvarer, Finn Krokeide.

Lang prøvetid

Retten gjør altså tre av de fire årene betinget, men setter prøvetiden til fire år, og skriver:

«I ytterligere formildende retning må tiltaltes alder tillegges betydelig vekt, jf. straffeloven § 80 bokstav i, Grunnloven § 104 andre ledd og barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1. I praksis kompenseres tiltaltes alder i hovedsak ved at en betydelig del av straffen gjøres betinget, men i kombinasjon med en forlenget prøvetid».

Lagmannsretten gjør en inngående drøftelse av de allmennpreventive hensynene bak straff, og konkluderer med at straffens formål «med tyngde» taler imot at det idømmes ungdomsstraff i dette tilfellet.

Gutten er også dømt til å betale jenta 200.000 kroner i oppreisning.

Les hele saken her