«Det er grunn til å minne om at verken statsråden eller NAV-ledelsen har sagt at alle sakene som skal undersøkes på nytt, faktisk bygger på en uriktig forståelse av EØS-retten.»

Dette skrev lederen for LO juridisk, Atle Sønsteli Johansen, til Arbeids- og sosialdepartementet den 11. november i fjor. I LO var det allerede på denne tiden en viss uro for at den dramatiske konklusjonen som var lagt frem, kunne ha svakheter. 

«Statsråden har heller ikke vært tilstrekkelig konkret på hvilken feil det er tale om, og hvilke grupper av personer feilen har rammet», heter det videre i brevet.

I brevet står det at hensikten med brevet er å få oversikt over hvilke juridiske råd LO skal gi til medlemmer som kontakter dem om saken.  

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Altfor enkel analyse

Fremleggelsen av brevet LO skrev, kommer etter at Rett24 onsdag publiserte en juridisk analyse gjort av tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård. Der konkluderer Utgård med at de aktuelle dommene, etter hans syn, likevel er riktig, og at hele den såkalte Nav-skandalen bygger på en misforståelse.

I brevet stilte LO en rekke konkrete spørsmål til departementet om tolkningen av trygdeforordningen. Blant annet spurte de om departementet mener at regelen om søknadsplikt for å reise utenlands med sykepenger, i seg selv er i strid med trygdeforordningens artikkel 21.

I den avgjørende redegjørelsen Nav skrev den 27. oktober i fjor, skrev Nav at de stiller seg «tvilende til at det kan stilles krav om forutgående tillatelse for opphold i utlandet etter artikkel 21.» Til Aftenposten sier professor Tarjei Bekkedal at denne redegjørelsen ikke holder mål.

– Brevet bygger på en altfor enkel analyse, og det er overraskende at regjeringen gikk så hardt ut på et så spinkelt grunnlag, sier Bekkedal til avisen.

Reagerte på svaret

Atle Sønsteli Johansen sier til Rett24 at han ikke har grunnlag for å si om han er enig med Utgård. 

– Jeg har ikke gått gjennom de kildene det vises til, og kan ikke si om jeg er enig eller uenig, men han påpeker noe av det samme som vi stilte spørsmål ved, og som vi ønsket regjeringens avklaring på i november.

– Det er kanskje ikke åpenbart at det er i LO-medlemmenes interesse at Utgård har rett?

– Nei, det er det ikke. Når vi likevel sendte brevet, var det fordi vi mente at disse spørsmålene ville komme opp før eller siden uansett. Dessuten er det et klart behov for å se regjeringens begrunnelse, for å være trygg på at det som ble sagt er riktig jus. Derfor stilte vi noen ganske grunnleggende spørsmål, som vi hadde behov for å avklare. Jeg hadde jo regnet med at når statsråden, Nav-direktøren, riksadvokaten og alle andre involverte – uten forbehold – delte ut unnskyldninger til alle berørte, så var det gjort et grundig juridisk arbeid i forkant.

Svaret LO fikk fra departementet, var at de ikke hadde kapasitet til å svare, samtidig som det ble vist til at et utvalg var nedsatt.

– Da fikk jeg litt følelsen av de kanskje ikke helt visste hva de drev med. At de ikke kunne svare på noen ganske grunnleggende spørsmål vi stilte, etter å ha gått ut så forbeholdsløst, var noe vi reagerte på. Vi har kun fått presentert regjeringens konklusjon, vi har aldri fått innsikt i de rettslige vurderinger som foreligger.

Lokket til å stå frem

– Hva blir konsekvensen om Utgård har rett?

– Hvis Utgård har rett i at denne saken ikke på langt nær har det omfanget som regjeringen har forklart og lagt til grunn, så er det en mye større skandale enn om Nav har feiltolket reglene.

– Hvorfor det?

– Fordi feiltolkninger har skjedd før i Nav, og det kommer til å skje igjen. Men om regjeringen har gått ut på denne måten, uten å være helt sikker på jussen, så har de ført folk bak lyset. Domfelte har latt seg lokke frem som uskyldig dømte i nærmiljøet, i lokalmedia og på riksdekkende TV. De som er hentet ut av fengsel må inn og sone likevel. Andre har innrettet seg på at de skal få tilbakebetalt store beløp, penger som de aldri vil få. Det ville være en virkelig stor skandale. Jeg orker nesten ikke å tenke på det, og håper slik sett at Utgård tar feil.

– Utvalget bør suppleres

Utvalget som departementet viste til i brevet til LO, ledes som kjent av professor Finn Arnesen. Derfra har det lenge vært bebudet en delutredning på akkurat de samme spørsmålene som Utgård har drøftet, men når denne vil være ferdig, er fortsatt ikke kjent. Arnesen vil fortsatt ikke gi noen tidsangivelse.

– Vi vil legge den frem når den er klar, men inntil det har vi ikke noe å si.

– Hva tenker du om utredningen til Utgård?

– Jeg har lest den.

– Er den relevant for arbeidet i utvalget?

– Selvfølgelig er den det, han berører jo nettopp de problemstillingene vi jobber med.

– Hvilken betydning har det at Jens E. A. Skoghøy har valgt å fratre?

– Det er klart at utvalget går glipp av masse kompetanse når en person som Skoghøy fratrer. I tillegg er det prinsipielt uheldig om utvalget er sammensatt med et partall antall medlemmer, slik at man risikerer stemmelikhet ved uenighet.

– Så ditt syn er at det ville vært en fordel om utvalget ble supplert?

– Ja, det er klart det.

– Vil en eventuell supplering kunne forsinke arbeidet?

– Vi tar sikte på å være ferdige til juni.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen uttalte i går til Rett24 at departementet vurderer å supplere utvalget.