– Gratulerer. To milioner kroner. Det er penger det også?

– Takk. Ja, det er noen flasker vin det, gitt.

Etter mer enn fire år med rettslig virrvarr, kunne advokat Even Rønvik endelig trekke et lettelsens sukk fredag. Da sendte Høyesterett ut varsel om at Borgartings dissensdom fra i fjor ikke opprettholdes. I stedet stadfestes tingrettsdommen, der Rønvik ble frifunnet.

– Det er en stor lettelse. Og det er faktisk en glede å erfare at man har gjort de riktige tingene under avvikingen av dette selskapet, sier Rønvik.

Slutningen kom fredag, men det var først i går, mandag at, premissene ble kjent. 

Visit Moss-kollaps

I den grad det interkommunale selskapet Visit Moss ble opprettet for å bringe oppmerksomhet til Østfold-regionen, så kan selskapet et stykke på vei sies å ha vært vellykket. Politianmeldelser, ærekrenkelsessøksmål og sivile tvister har florert etter at selskapet gikk over ende i 2015.

Den siste gjenstående tvisten, som Høyesterett nå har avsluttet, har sitt utspring i Visit Moss' ambisiøse julebelysning i Rygge sentrum. Gjennom fire glitrende år fikk Rygge rigget opp hele 10 kilometer lyslenke i hovedgaten.

Da Visit Moss gikk over ende, lå det tilbake en regning på 750.000 kroner for disse lyslenkene, og det er denne regningen, med renter og saksomkostninger, advokat Rønvik har kjempet for å unngå.

Avviste kravet

Rønvik ble nemlig av kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler valgt til å lede avviklingen av Visit Moss. Og lagmannsretten fant enstemmig at Rønvik viste erstatningsbetingende uaktsomhet da han som leder for avviklingsstyret avviste kravet fra de som hadde rigget julelys. Grunnen til at kravet ble avvist, var at Rønvik den gang mente at Visit Moss ikke var rette debitor for kravet. Ut fra avtalene som forelå, antok han at det var gårdeierne som skulle betale for lysene.

Rønvik tok imidlertid feil – det viste seg nemlig senere at Visit Moss VAR rette debitor. Innen dette kom for en dag, hadde imidlertid kommunene avviklet selskapet Visit Moss for godt. Julelys-leverandøren hadde altså ikke lenger noen debitor å forholde seg til, og gikk derfor i stedet etter avviklingsstyret, ved Even Rønvik.

Aktsomhet og foreldelse

Et poeng i saken var at Rønvik, i sin avsluttende rapport, anbefalte kommunene å vente med å avvikle selskapet inntil spørsmålet om hvem som var debitor for julelysene var avklart. Dette rådet ble ikke fulgt, men betydningen av denne advarselen ble ikke drøftet i dommen fra Borgarting i vår.

– Jeg synes det er rart at ikke dette er gitt noen plass i aktsomhetsvurderingen, særlig når dette hadde en så sentral plass i bevisvurderingen, sa han til Rett24 etter at dommen falt.

I dommen fra Høyesterett er advarselen blitt et sentralt poeng. Førstvoterende dommer Espen Bergh skriver:

«I rapporten ga Rønvik videre uttrykk for at det som følge av de fremsatte omtvistede kravene etter hans syn ville være uriktig å slette selskapet fra Foretaksregisteret på det daværende tidspunkt. Dersom generalforsamlingen hadde fulgt Rønviks råd, er det ikke tvilsomt at (leverandøren) hadde hatt full adgang til å forfølge sitt krav rettslig overfor selskapet. Jeg bemerker at det uansett ville være opp til kommunene om man ville dekke (leverandørens) krav, men ved det rådet Rønvik ga, avskar han ikke muligheten for slik dekning.

På generalforsamlingen valgte kommunene, i strid med Rønviks råd, å oppløse selskapet.»

Forsvarlig

Borgartings dom ble avsagt under dissens, men ikke på spørsmålet om uaktsomhet. I Borgarting var uenigheten knyttet til årsakssammenhengen mellom Rønviks feilvurdering av lyskravet, og tapet.

Høyesterett mener imidlertid Rønviks vurdering av at Visit Moss ikke var kreditor, ut fra den informasjonen som forelå på det aktuelle tidspunktet, var forsvarlig.

I stedet for å ende med en regning på over to millioner, blir Rønvik i dommen tilkjent sakskostnader for lagmannsrett og Høyesterett på 706.000 kroner.

Les hele dommen her