Passbåtdommen vekker studieminner for de fleste jurister. I fremtiden kan det hende at også sexdukkedommen får sin plass i pensum for generell strafferett. John Chr. Elden var i hvert fall innom passbåtene da han torsdag morgen prosederte en sak som Høyesterett mer eller mindre rett ut har bedt om å få seg forelagt.

Det skjedde da ankeutvalget i desember i fjor opphevet en ankenektelse i Hålogaland. Saken gjelder en mann som i tingretten var dømt til betinget fengsel for besittelse av «fremstilling som seksualiserer barn», og for Høyesterett reiser saken spørsmål i kjernen av legalitetsprinsippet.

Rett24 omtalte kjennelsen her

Den eventuelle «fremstillingen» dreier seg i dette tilfellet om en sexdukke som domfelte hadde bestilt fra en nettbutikk i Hong Kong. Dukken ble beslaglagt i tollen. Spørsmålet for Høyesterett er om ordene «fremstilling som seksualiserer barn» dekker en dukke som dette.

– Underlig situasjon

Påtalemyndigheten skriver i sitt sluttinnlegg at den mener en dukke er klart innenfor lovens ordlyd. Forsvarer Elden skriver på sin side at loven er for vag til å oppfylle klarhetskravet i EMK artikkel 7. På vegne av tiltalte fremholder han at dukker er utenfor både ordlyden og formålet med lovbestemmelsen.

– Det vil være en underlig og lite forutsigbar situasjon for enkelte av våre borgere, om brystenes størrelse på en dukke skal avgjøre hva som er straffbart i Norge. Jeg tviler på at Stortinget så for seg en slik rettslig vurdering, sier Elden til Rett24.

Elden påpekte i retten at Høyesteretts ankeutvalg i fjor omtalte dukken som «ei sexdokke i storleik som eit barn», og at dette er noe annet enn å konstatere at dukken er ment å forestille et barn.

«Det gjøres gjeldende at dommen er moralsk motivert, og ikke motivert ut fra at handlinger kun skal gjøres og forstås som straffbare der de oppfyller formålene for å ilegge straff slik disse er utkrystallisert i Ot.prp. 90 (2003-2004) til ny straffelov kapittel 7 om prinsipper for kriminalisering», heter det i Eldens sluttinnlegg.

Dette var forøvrig Eldens andre sak i Høyesterett på bare tre dager. Tirsdag prosederte han den mye omtalte Popcorn-Time-saken, om åndsverkloven og adgangen til å inndra et domenenavn.