Like før jul 2016 kontrollerte tollvesenet på Gardermoen en pakke som kom fra utlandet. Pakken viste seg å inneholde en sexdukke som forestilte et barn. Politiet ransaket som en følge av dette boligen til mannen som hadde bestilt pakken, og beslagla blant annet harddisker med animerte filmer som illustrerte seksuell aktivitet der barn var involvert.

I tingretten ble mannen i vår dømt til 30 dagers betinget fengsel, blant annet for besittelse av den aktuelle sex-dukken.

Nektet anken

En anke til Hålogaland lagmannsrett ble nektet fremmet, men nå er denne avgjørelsen opphevet av Høyesterett. Begrunnelsen er at lagmannsretten ikke i tilstrekkelig grad har drøftet hvorvidt en slik dukke egentlig rammes av overgrepsbildebestemmelsen.

Domfellelsen i tingretten er basert på at dukken er en «fremstilling som seksualiserer barn», i straffeloven § 311s forstand. Ankeutvalget kommenterer deretter:

«Retten drøftar ikkje nærare forståinga av "fremstilling" i lovteksten i lys av at det i forarbeida er sagt at «man med dette rammer enhver fremstilling uansett medium, også tekst». Utvalet nemner at justiskomiteen i Stortinget i Innst.247 S (2016-2017) tok opp spørsmålet om lova var tilstrekkeleg klar med omsyn til om sexdokker i storleik som barn er omfatta av straffebodet.»

Selvprosederende

Den domfelte mannen i 40-årene var selvprosederende i sin anke til Høyesterett. Det fungerte i dette tilfellet bra.

I anken la mannen vekt på at det aldri tidligere har vært avsagt noen dom som sier at en dukke som dette skal likestilles med overgrepsmateriale. Ankeutvalget er enig dette, og signaliserer at en slik drøfting muligens ville kunne ha noe for seg:

«Spørsmålet om straffelova § 311 omfattar det å ha med sexdokker på storleik med eit barn å gjere, har ikkje vore prøvd i Høgsterett. I den einaste lagmannsrettsdommen som utvalet er kjend med, LF-2018-104614, oppheva lagmannsretten ein fellande tingrettsdom for eit slikt forhold – og ein del andre forhold – og uttala då at punkta i siktinga "innbyr på flere punkter til en nærmere redegjørelse for lovanvendelsen og straffbarhetskriteriene".

Utvalet ser det ikkje som rett å gå nærare inn i realiteten i spørsmålet, men er kome til at det ikkje var forsvarleg av lagmannsretten ikkje å uttale seg om lovforståinga så langt gjeld domfellinga etter straffelova § 311 første ledd.»

Les hele avgjørelsen her