Justis- og beredskapsdepartementet har fått Menon Economics og Oxford Research til å analysere stykkpris og medgått tid for utbetaling av salær til advokater i straffe- og fri rettshjelpsaker. Formålet var å bedre innsikten i hvordan godtgjøringen fungerer i praksis. Fellesskapets regning for denne type godtgjørelser er nå på rundt 1 milliard kroner.

Ett av funnene i rapporten er at dommerne, som i dag har oppgaven med å vurdere om de kravene er rimelige eller ei, i liten grad er i stand til å gi dette spørsmålet en reell behandling:

«Vi anbefaler at kontrollfunksjonene i domstolene styrkes. Den som kontrollerer salæroppgavene burde ha verktøy som gir et klart bilde av hvor mye tid advokater pleier å bruke i lignende saker, og hvilken tidsbruk som pleier å innvilges, og som gir et klart bilde av hvor mye tid advokaten har brukt på denne saken i tidligere instanser. En bør også vurdere om det alltid er nødvendig at dommeren som administrerte saken også er den som kontrollerer salæroppgavene til advokatene på saken.»

Mer stykkpris i stedet

Rapporten anbefaler en heving summen i flere av de eksisterende stykkprisordningene, og drøfter særlig innføring av stykkpris i barnevernsaker. Menon konkluderer at man heller bør styrke kontrollen.

Menon fremhever selv følgende funn:

  • Tidsbruken varierer systematisk – både for hver advokat og mellom advokater.
  • Høyere stykkpris fører til økt timebruk.
  • Høyere stykkpris gir lavere variasjon i tidsbruk.
  • Dommerne bruker lite tid på å kontrollere salæroppgaver i straffesaker.
  • Advokatene vegrer seg for å søke Fylkesmannen om utvidet bevilling under fritt rettsråd.

Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, sier foreningen deler problembeskrivelsene i rapporten.

Merete Smith
Merete Smith

– Men samtidig mener vi at forslagene til dels ikke adresserer disse problemene, og dels er for enkle. Bedre kontroll fra domstolene er vi ikke uenig i, men vi mener det er avgjørende at det fortsatt er den dommeren som har saken og kjenner den, som må treffe avgjørelsen. Og mer effektiv søknadsprosess er vi enig i, men den må lages på en måte som også gjør den effektiv for advokaten, ikke bare det offentlige, sier Smith.

Hele rapporten kan du lese her

Rettelse: I en tidlig versjon av denne saken sto det at Menon konkluderte med å innføre stykkpris i barnevernsaker. Det korrekte var at Menon konkluderte med IKKE å innføre stykkpris i barnevernsaker. The devil is in the details...