Det fremkommer i et brev Advokatforeningen mandag formiddag sendte til Justisdepartementet. Justisminister Emilie Mehl (Sp) foreslo i påskeferien tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch som mekler i den fastlåste striden, hvoretter Advokatforeningen spilte inn at de også ønsket å ha med riksmekler Mats W. Ruland. Sist uke svarte Mehl at Ruland kunne delta, om enn ikke formelt i rollen som riksmekler, og bare hvis aksjonen først ble stanset.

Advokatene har tidligere avvist å avslutte aksjonen før mekling, men har nå jenket seg på dette punktet.

«Under forutsetning av at en slik mekling foregår innenfor en på forhånd avtalt konsentrert og konkret tidsramme, vil Advokatforeningen avslutte aksjonen idet meklingen starter», skriver Advokatforeningen i brevet.

– Vi føler departementet kommet oss i møte på noen viktige punkter, og hovedstyret har derfor besluttet å avslutte aksjonen straks meklingen kommer i gang. Men jeg vil understreke at aksjonen vil måtte gjenopptas dersom meklingen mot formodning ikke gir resultater av betydning, sier leder av Advokatforeningen Jon Wessel-Aas.

Dermed blir det Busch og Ruland som får jobben med å finne en løsning i konfikten, som langt på vei har lammet Høyesteretts mulighet til å drive rettsavklaring på strafferettens område det siste halvåret.

Aksjonen advokatene startet i november har innebåret at advokater har nektet å påta seg forsvareroppdrag i Høyesterett. slik at en lang rekke saker har måttet utsettes. Parallelt med dette har Høyesterett sluppet inn et uvanlig høyt antall straffesaker til behandling, slik at køen er blitt lang. Dette til tross for at en god del saker, primært saker som er anket av tiltalte, har fått dispensasjon. Blant disse var blant annet de tre sakene om tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker, som Høyesterett avgjorde i april.

Mens aksjonen har pågått har Høyesterett gjort tentative beramminger, der partene har fått beskjed om å forberede seg som om saken skal gå som planlagt. Saksbehandlingen vil derfor kunne starte opp på relativt kort varsel.

Annonse

Vil du jobbe med strafferett i et faglig sterkt og hyggelig miljø?

Justitiarius advarte

Etter at et møte mellom partene i begynnelsen av april tilsynelatende førte ingensteds, gikk justitiarius Toril Øie for første gang aktivt ut i Rett24 og ga uttrykk for sin bekymring for muligheten til å få unna saker før rettsferien i sommer.

– Det uroer meg at dette trekker ut i tid. Aksjonen har vart siden november, og jeg føler på et personlig ansvar for de sakene som nå ikke blir avgjort. Som justitiarius har jeg ingen verktøy for å løse denne konflikten, dette er det advokatene og myndighetene som må løse, sa Øie i intervjuet.

Kravene Advokatforeningen har stilt handler dels om nivået på salærsatsen til offentlig oppnevnte forsvarere og bistandsadvokater, og dels om advokatenes forhandlingsrett om denne. Departementet har konsekvent avvist å innføre en forhandlingsrett, så man kan anta at temaet for meklingen blir å finne en slags mellomløsning for å øke Advokatforeningens innflytelse på den årlige justeringen av godtgjørelsen.

Disse er rammet

Det står nå 16 aksjonsrammede saker i kø i Høyesterett. Disse er:

 1. Om gyldigheten av lokal forskrift etter smittevernloven.
 2. Om straffutmåling for forsettlig avgiftsunndragelse på ca. elleve millioner kroner etter innførsel av øl, brennevin og sigaretter.
 3. Om møteplikt for vitner som er fritatt fra forklaringsplikt
 4. Om personer som har overlatt bilen sin til en beruset person, kan dømmes både for dette og for psykisk medvirkning til promillekjøring.
 5. Om gyldigheten av lokal forskrift etter smittevernloven.
 6. Om den nedre grensen for diskriminerende eller hatefulle ytringer.
 7. Om hvilket beløp som skal legges til grunn som «utbyttet av en straffbar handling» i sak om hvitvasking.
 8. Om hvilket beløp som skal legges til grunn som «utbyttet av en straffbar handling» i sak om heleri.
 9. Om grensen mellom simpel og grov regnskapsovertredelse.
 10. «Tjømesaken». Om forståelsen av vilkåret «i anledning av stilling» i straffelovens korrupsjonsbestemmelse.
 11. Om drapsforsett og den nærmere grensedragningen mellom grov kroppsskade og forsøk på drap.
 12. Om straffutmåling for omfattende avgiftsunndragelser etter innførsel av øl, brennevin og sigaretter.
 13. Om grensen mellom ordinær og grov kroppskrenkelse
 14. Foretaksstraff. Om straffutmåling ved bruk av ulovlig arbeidskraft over en lengere tidsperiode
 15. Om foretaksstraff for Bane NOR etter høyspentulykke på et jernbaneområde. Spørsmål om uaktsom forvoldelse av død mv.
 16. Om det er grunnlag for samfunnsstraff etter voldsepisode.