Tidligere i år kom det til ordkrig mellom LO juridisk og Kvale-partner Nicolay Skarning. Bakgrunnen var en undersøkelse Skarning hadde gjort, der han mener å kunne dokumentere at særlig de LO-oppnevnte meddommerne systematisk dissenterer i favør arbeidstaker. En gjennomgang av alle arbeidsrettdommer fra 2016 og 2017, viste at meddommeren fra arbeidstakersiden dissenterer 2,5 ganger oftere enn meddommeren fra arbeidsgiversiden.

Tallene han la frem i Juristkontakt i januar.

Skarning er arbeidsrettspesialist som normalt representerer arbeidsgiversiden. Han har tidligere jobbet i NHO.

– Bra for LO

– NHO bruker jo dette systemet de også, men de har ikke en slik organisasjonskultur som LO har. På den ene siden sitter da en veldig engasjert tillitsvalgt fra en fagforening, mens på den andre siden sitter det kanskje en HR-sjef med 1000 mailer i innboksen, og som nærmest er truet ut for å sitte der. Det systemet vi har i dag er veldig bra for LO, men det er ikke sikkert det er like bra for den andre siden, sier Skarning.

Nå har han sendt materialet til Den internasjonale juristkommisjonen i Norge, og bedt dem uttale seg om saken.

– Jeg har aldri hørt om en slik henvendelse til ICJ før. Hvordan fungerer dette?

– Nei, jeg aldri prøvd det før jeg heller, men jeg så at de hadde en hel avdeling som jobber med domstolenes uavhengighet, så da tenkte jeg at det kunne passe inn der.

Ber om endring

ICJ er en uavhengig, internasjonal organisasjon, stiftet i 1952, med formål om å «fremme og beskytte menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper». 

I brevet ber Skarning ICJ Norge om å støtte et forslag om at alle dommere i arbeidsrettssaker skal være utnevnt etter tilfeldighetsprinsippet. 

«Jeg har hatt en rekke klienter gjennom årene som har hatt inntrykk av at motpartens oppnevnte meddommer har vært motpartens representant i domstolen», skriver Skarning videre, og fremhever at «LOs juridiske avdeling er sterkt imot undersøkelsen» og forslaget til endring av dagens system.

– Tilnærmet verdiløs

Leder for LO juridisk, Atle Sønstelie Johansen, reagerte kraftig på Skarnings konklusjoner allerede i vinter, og er ikke blitt mildere stemt gjennom sommeren.

Johansen: «Grove insinuasjoner»

– Skarning er ikke etterrettelig når han sier at LO er mot hans undersøkelse. Det er ikke riktig. Jeg har derimot tillatt meg å påpeke metodesvikten, og at undersøkelsen lider av åpenbare feil, som gjør at den er tilnærmet verdiløs med tanke på en opplyst debatt. Meddommere er underlagt de samme regler og habilitetsbestemmelser som andre dommere, og det er full adgang til å reise innsigelser i hver enkelt sak. Dette gjøres i noen saker, men unntaksvis og enda sjeldnere fører innsigelsene frem. Det er beklagelig at Skarning bygger på sin egen utilstrekkelige undersøkelse når han trekker de konklusjoner han gjør, sier Johansen.

Rett24 legger for ordens skyld til at artikkelforfatteren er tidligere avdelingsdirektør i NHO og tidligere avdelingsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta.