– Andersens forklaring lider, etter min mening, på flere sentrale punkter av svakheter, ikke minst på grunn av manglende samsvar med andre opplysninger i saken, sa riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, da han fredag la frem påtalemyndighetens avgjørelse i Baneheia-saken.

Riksadvokaten mener etterforskningen ikke dokumenterer at det var to gjerningspersoner på åstedet, og at teledataene underbygger Viggo Kristiansens forklaring om at han var på egen bopel.

– Jeg finner det derfor klart at påtalemyndigheten må legge til grunn Kristiansens forklaring om at han i det aktuelle tidsrom da de straffbare handlingene ble begått oppholdt seg ved sin egen bopel.

Annonse

Haavind inntar Nord-Norge for vår nye storsatsning! Vil du være med?

Vil ha granskning

Han viste til de to vilkårene for tiltale – at påtalemyndigheten skal være overbevist både om skyld og om at skyld kan bevises – og presiserte at ingen av disse vilkårene var oppfylt.

– Samlet sett er Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet i en slik grad at den vanskelig kan tillegges vekt i Kristiansens disfavør, sa Maurud.

Dermed vil det blir lagt ned påstand om frifinnelse for Kristiansen, som har sonet 21 år for de to drapene. Det vil da måtte utmåles en straff for de forholdene han er rettskraftig dømt for i samme dom, som gjelder utuktig omgang med to andre barn.

Maurud opplyste at han nå har bedt departementet opprette et uavhengig utvalg som skal gjennomgå saken.

– Denne saken er dypt tragisk for Kristiansen og hele rettsstaten. Jeg vil derfor på vegne av hele påtalemyndigheten beklage den urett som er begått mot ham og hans nærmeste, sa riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.