Tvisten Hålogaland lagmannsrett har avgjort er knyttet til en omfattende IKT-anskaffelse Bodø kommune gjorde fra selskapet Atea i 2015.

Kommunen fikk medhold i KOFA så langt tilbake som i 2016, men da KOFA behandlet saken på nytt i fjor sommer, ble Bodø kommune pålagt å betale 11,6 millioner i straffegebyr som følge av innkjøpet.

Straffegebyret er påklaget, men i mellomtiden pågår ytterligere et prosessuelt spor, nemlig erstatningssøksmålet fra leverandøren som tapte anbudsrunden. Det er dette Hålogaland nå har tatt stilling til.

Les også: Salten og Lofoten tingrett mener Bodø kommune opptrådte uaktsomt

Annonse

Er du vår nye leder som bidrar til å sikre innbyggere og næringsliv rent vann i kran og vassdrag?

Strid om prisliste

Innkjøpet gjaldt bredbånd, drift og IT-utstyr for over 300 millioner kroner, til «Samordna Innkjøp i Salten». Innkjøpet ble håndtert av Bodø kommune, på vegne av Bodø og kommunene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Steigen, Øksnes, Sortland og Værøy.

Tvistens kjerne er om det i konkurransegrunnlaget forelå et krav om at leverandørene skulle levere nettoprislister på elleve konkrete IT-produkter. Leverandøren som ble valgt, Atea, leverte aldri noen slik liste. I stedet ble avansen muntlig avtalt mellom leverandøren og Bodø kommune.

Den konkurrerende leverandører, Braathe, mener Atea skaffet seg en urettmessig konkurransefordel på bekostning av de øvrige leverandørene, ved ikke å oppgi prisliste. Lagmannsretten er enig, og skriver:

«Når Bodø kommune likevel ikke avviste tilbudet fra Atea, foreligger det derfor etter lagmannsrettens oppfatning brudd på både likebehandlings- og konkurranseprinsippet», heter det i dommen.

Alt i alt mener retten feilen er så vesentlig, at Braathe har krav på erstatning for positiv kontraktsinteresse – altså den avansen firmaet ville ha fått om det fikk kontrakten.

Begge vurderer å anke

Tingretten beregnet denne summen 90 millioner kroner, men lagmannsretten lander på halvparten. I tillegg dømmes Bodø kommune til å dekke sakskostnader på mer enn fem millioner kroner for to instanser.

Braathe har i prosessen vært representert av Thomas Angell og Børge Helstrøm.

– Vi er tilfredse med at også lagmannsretten kommer til at valgte leverandør skulle vært avvist og at vår klient derfor må tilkjennes erstatning for positiv kontraktsinteresse. Utmålt erstatning ligger en del lavere enn hva tingretten kom til, og som vi mener er korrekt. Denne delen av dommen vil vi derfor gjennomgå nøye for å vurdere om det er grunnlag for en anke, skriver Helstrøm i en epost til Rett24.

Kommunens advokat Robert Myhre mener halveringen av erstatningsbeløpet er en halv seier, selv om motparten tilkjennes fulle sakskostnader.

– Det er imidlertid flere sider ved dommen som kommunen ikke er enig i, og kommunen vil derfor i de kommende ukene vurdere nøye spørsmål om en eventuell anke, sier Myhre.