– Kjennelsen er viktig fordi det av prinsipielle grunner er viktig å unngå forhåndsdømming ved bruk av revisorekspertise som påtalemyndigheten sitter på. I rapporten ble det nærmest konkludert med straffeskyld ved å skrive at pengestrømmer skjules, skatt unndras, og så videre, sier Per Danielsen.

Han representerer en mann som er tiltalt i større sakskompleks som kommer opp i Oslo tingrett i januar. Det er satt av hele tre måneder til saken, som har syv tiltalte. Danielsen har på vegne av klienten begjært avskjæring av de delene av revisorrapporten som inneholder revisors vurderinger, og har nå fått medhold i Borgarting lagmannsrett.

– Det skal skilles skarpt mellom fakta og vurderinger i enhver straffesak, også i de kompliserte. Kjennelsen har derfor betydelig interesse utover den foregående sak. Kjennelsen rydder opp i et terreng som mange opplever som noe uoversiktlig, sier Danielsen.

Annonse

Advokat / advokatfullmektig og kontorfeller

Lovendring

Lagmannsretten legger til grunn at de aktuelle avsnittene kun kan brukes som bevis i den grad det er hjemmel for å dokumentere dem muntlig etter de ordinære reglene for dette. Det vil si at de kan leses høyt for eksempel om vitnet i retten erklærer at de ikke husker innholdet.

Avgjørelsen kommer etter at en lovendring om saksstyring i straffesaker trådte i kraft i sommer. De nye reglene inneholder blant annet formuleringer som gir retten mer systematisk tilgang til saksdokumenter på alle stadier i saken. Lagmannsretten skriver:

«Oppsummert legger lagmannsretten derfor til grunn at adgangen til helt eller delvis å lese opp en skriftlig erklæring som det sakkyndige vitnet tidligere har avgitt i anledning saken, i alle fall så lenge det ikke foreligger samtykke, vil være begrenset til tilfeller hvor vilkårene i straffeprosessloven § 296 andre ledd eller § 133 andre ledd, er oppfylt. Tingrettens avgjørelse bygger dermed på feil lovanvendelse når det legges til grunn at revisorrapportene, uten at disse vilkårene er oppfylt, helt eller delvis kan leses opp og inngå i rettens avgjørelsesgrunnlag etter straffeprosessloven § 305

Uavklart rettsområde

Aktor i saken er Ragnvald Brekke ved Oslo politidistrikt. Han mener avgjørelsen innebærer en avklaring også politiet hadde behov for.

– Dette har vært et uavklart rettsområde, og nå har vi fått en presisering som vi kan leve med. Det er viktig å understreke at dette ikke gjelder avskjæring av beviser som sådan, sier Brekke.

Han forteller at det til nå har vært litt forskjellig praksis rundt dette i norske domstoler.

– En revisorrapport kan kanskje være på hundre sider, og så er det to av sidene som inneholder revisors egne vurderinger. Disse to sidene kan etter dette, forutsatt at avgjørelsen blir stående, ikke legges frem. Informasjonen i disse sidene må revisor i stedet forklare seg om muntlig i retten, sier Brekke.