En vesentlig del av innsidetiltalen mot de tidligere lederne i spillselskapet Funcom var basert på at de skal ha hatt annen informasjon enn markedet knyttet til forhåndsinteressen og salgstall for videospillet The Secret World (TSW).

Nå mener Borgarting at ett av sentrale grunnlagene for tiltalebeslutningen er så vagt angitt at det kan «nær sagt tenkes å romme hva som helst som har med TSW-prosessen å gjøre».

Lagmannsretten har derfor allerede før hovedforhandlingen starter i januar fattet en kjennelse om at deler av tiltalebeslutningen i Funcom-saken skal avvises.

Ankesaken er berammet i Borgarting i januar.

– Alt og ingenting

Bakgrunnen for saken er de tiltaltes salg av Funcom-aksjer i tiden før lanseringen av dataspillet The Secret World i 2012. En omfattende mediahype gjennom våren 2012 hadde sendt aksjekursen til himmels, men lanseringen ble et mageplask. I månedene før fiaskoen solgte de tiltalte aksjer for tilsammen rundt 13 millioner kroner.

– Økokrim har lagt seg til en vane å skrive tiltalebeslutninger som kan dekke alt og ingenting. Dette er i ferd med å bli et ganske stort problem, og skaper enorme rettsikkerhetsutfordringer. Det blir i praksis en Kafka-prosess, du vet ikke hva anklagen er. Det er det lagmannsretten har slått ned på. Tingretten kritiserte for det samme, men spørsmålet kom ikke på spissen fordi tingretten uansett ville frifinne på dette punktet, sier forsvarer Anders Brosveet.

– Men tiltalen var likelydende i tingretten. Er det ikke da fremkommet gjennom tingrettsforhandlingene hva tiltalen bygger på?

– Jo, og i prosedyren i tingretten ble det gjort en tilskjæring av saken, men så kommer det ny aktor sier at en slik tilskjæring vil ikke han forholde seg til. Det synes å være en bevisst strategi å utforme vage tiltaler, for å slippe å vise kortene i forkant av saken, sier Brosveet.

– Ikke mulig 

I prosesskriftet til avvisningssaken fremholdt Økokrim at det i innsidesaker ofte ikke er mulig å spesifisere eller bevise utover enhver rimelig tvil nøyaktig hvilke opplysninger som er gitt, og at en slik linje ville ha umuliggjort straffeforfølgning av innsidesaker. Avdelingsleder i Økokrim, Anna Haugmoen Mo, sier hun ikke kjenner seg igjen i Brosveets påstander om Økokrims tiltalebeslutninger.

– Vi er opptatt av at tiltalte skal være kjent med hva vedkommende er anklaget for. Det er et grunnleggende prinsipp i strafferettspleien og viktig for rettssikkerheten, sier Haugmoen Mo, og understreker at lagmannsrettens tilskjæring av saken ikke medfører at tiltalen må endres.

«Blant annet»...

I tiltalen bruker Økokrim formuleringen «blant annet» når det ramses opp hvilken innside-info de tiltalte skal ha vært i besittelse av. Forsvarerne har anført at anklageformuleringen «blant annet» «indikerer en lemfeldig og lite skjønnsom vurdering fra Økokrim». Borgarting påla som følge av dette Økokrim å inngi en skriftlig presisering av som lå under «blant annet».

– Bakteppet er det viktige prinsippet om at tiltalte skal gjøres i stand til å forstå hva vedkommende er anklaget for, sier Haugmoen Mo.

– Formuleringen «blant annet» er i den forbindelse en type formulering det ikke er uvanlig å bruke i økokrimsaker og andre straffesaker. I voldssaker kan det for eksempel dreie seg om ulike slag og spark. I hvitvaskingssaker kan det dreie seg om forskjellige former å skjule overføringer på. Ved bedrageri kan det være ulike måter å bringe noen i villfarelse på. I denne saken er lagmannsretten ikke kommet til at formuleringen er et problem i seg selv. Men i den underliggende redegjørelsen etter strpl 262, er begrepet «TSW-prosessen» brukt. Der ser vi at vi burde vært mer presise. Men dette begrepet er ikke brukt i tiltalebeslutningen, og det er derfor ikke behov for å endre denne. Økokrim vil dermed ikke anke denne avgjørelsen, sier avdelingsleder Haugmoen Mo.

Fikk fengsel sist

Tre tiltalte, tidligere adm.dir. Trond Arne Aas, tidligere styreleder Torleif Ahlsand og tidligere finansdirektør Bjørn Ottar Toften, ble i tingretten frifunnet for TSW-delen, men dømt for å ha hatt annen innsidekunnskap med aksjesalgene. Straffen ble derfor vesentlig lavere enn aktors påstand på 3 år 10 måneder. Aas og Ahlsand fikk de strengeste straffene, med henholdsvis 13 og 11 måneders fengsel. I tillegg fikk de inndratt henholdsvis 4,7 og 7,8 millioner kroner.

I forbindelse med reaksjonsfastsettelsen skrev tingretten at tiltalen bygger «på en betraktning om en kynisk, planlagt og langvarig villeding av markedet med uriktig informasjon om TSW, noe retten ikke har funnet grunnlag for».

Den fjerde tiltalte, tidligere markedsdirektør Morten Schjelle Larssen, ble frifunnet.

Les hele avgjørelsen her