16. desember 2015 kolliderte lasteskipet Thorco Cloud med kjemikalietankeren Stolt Commitment i Singaporestredet. Thorco Cloud sank, og seks personer omkom.

Siden har det pågått en tvist om vernetinget for forsikringsoppgjøret. Tankskipet er forsikret i Gard, som holder til i Arendal. Agder lagmannsrett kom derfor, i 2017, til at søksmål kunne reises ved Aust-Agder tingrett. Gard ønsket imidlertid å flyttes saken til Nederland, og vant våren 2018 frem i Høyesterett, med dissens 3-1-1.

Dermed ble det ny runde lagmannsretten, og denne gangen ble resultatet at saken ikke kunne behandles i Norge. Men så ble også denne kjennelsen opphevet av Høyesterett – under dissens.

Les: Høyesterett opphever forsikringsdom – for andre gang

En digital gjengivelse av kollisjonen kan sees i dette opptaket fra Vesselfinder:

Årsaken til at partene strides om vernetinget, er at det i norsk rett er et høyere tak på forsikringselskapets potensielle ansvar. Lasteskipets forsikringsselskap ønsker derfor at saken skal gå i Norge, mens tankrederiets forsikringsselskap, Gard, vil ha saken i Nederland, der utbetalingen potensielt kan bli mindre.

Etter andre runde i Høyesterett aksepterte Gard at saken skulle gå i det som nå heter Agder tingrett, men så oppsto spørsmålet om tankskiprederiet, Stolt, kunne kumuleres inn som saksøkt ved siden av forsikringsselskapet.

Dette svarte Agder lagmannsrett ja på i desember, og nå har Høyesterett nektet å fremme rederiets anke. Dermed kan man, etter fem års tvist om verneting, begynne å forberede en hovedforhandling om det saken egentlig handler om.

– Avgjørelsene som har kommet i Stolt Commitment-saken har bidratt til å avklare skadelidtes mulighet til å forene sine krav mot skadevolder og dennes ansvarsassurandør for norske domstoler. Gjeldene rett er nå at en skadelidt etter en skadehendelse i utenlandsk farvann mellom utenlandskregistrerte skip, der eierne av begge skipene er utenlandske selskaper, kan etablere norsk domsmyndighet for sine krav mot skadevolder ved å kumulere denne inn i et direktesøksmål anlagt mot skadevolders norske ansvarsassurandør.

Det sier Andreas Stang Lund fra Kvale, som sammen med Kristian Lindhartsen representerer rederiet bak det forliste lasteskipet.

Rederiet bak den andre båten, som bare fikk mindre skader, har vært representert av Herman Steen fra Wikborg Rein.

Når saken kommer opp i Agder tingrett, som det nå heter, er ennå ikke berammet, og størrelsen på tvistesummen er fortsatt uavklart.