Da riksadvokat Tor-Aksel Busch i fjor høst oppsummerte gjennomgangen av Transocean-saken, varslet han samtidig at det i 2019 ville bli gjennomført et særskilt tilsyn med Økokrim.

Rett24 omtalte tilsynet her

Tirsdag publiserte Riksadvokatembetet en tilsynsrapport som gjennomgår en rekke forskjellige sider ved saksbehandlingen i Økokrim. Ett område som får oppmerksomhet, er utformingen av tiltalebeslutningene.

Dette er en problemstilling som var oppe i fjor høst, da Borgarting avviste deler av tiltalen i den såkalte Funcom-saken nettopp fordi tiltalen var for upresis.

– Det blir i praksis en Kafka-prosess, du vet ikke hva anklagen er. Det er det lagmannsretten har slått ned på, sa forsvarer Anders Brosveet ved den anledning.

Rett24 omtalte saken her

Varierende kvalitet

«Tilsynsgruppen har gjennomgått en rekke tiltalebeslutninger. Vårt inntrykk er at det er et klart forbedringspotensial, særlig når det gjelder utformingen av disse», heter det i rapporten.

Riksadvokatembetet skriver at «grunnlagsbeskrivelsen/ gjerningsbeskrivelsen i tiltalene vi har gjennomgått, er av varierende kvalitet», og videre:

«I Økokrims tiltaler innledes grunnlagsbeskrivelsen ikke sjelden med en presentasjon av involverte foretak og personer og noen ganger også med en slags forhistorie til den straffbare handlingen. Etter riksadvokatens oppfatning bør dette unngås. (...) Ettersom grunnlagsbeskrivelsen skal beskrive et faktum som muliggjør en subsumsjon, bør en her bruke andre enn lovens ord. (...) En mer spisset grunnlagsbeskrivelse vil som kjent normalt bidra til mindre bevisførsel, det blir lettere for tiltalte og forsvarer(e) å forberede forsvaret, og endelig gjør det dommerens prosessledelse lettere.»

Politiadvokatene

Når det gjelder organiseringen, mener Busch at det er grunn til å vurdere om politiadvokatene ved Økokrim bør få påtalekompetanse som politiadvokater ellers i politiet. I dag er det kun statsadvokatene som kan ta ut tiltale i enhetens saker.

«Ettersom enheten nå tar inn flere saker av mindre størrelse, en utvikling riksadvokaten som nevnt under punkt 2.1 anbefaler at fortsetter, vil det være en hensiktsmessig arbeidsfordeling om også politiadvokatene kunne lede etterforskingen og treffe påtaleavgjørelse i noen saker. Foruten å gi viktig mengdetrening, vil dette antakelig også bidra til økt engasjement blant politiadvokatene og være positivt med tanke på rekruttering, heter det i rapporten.»

Hele tilsynsrapporten kan du lese her