I juli omtalte Rett24 de usedvanlige brevene som var gått fra dommerne i Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett, til Justisdepartementet. I brevene reagerte dommerne kraftig på rangeringen i den siste innstillingen til Gulating lagmannsrett. Innstillingsrådet kom enstemmig til at tingrettsdommer Richard Saue skulle innstilles på fjerdeplass, noe kollegene i både Stavanger og Gulating beskrev som en forbigåelse.

Rett24 omtalte innstillingene her

– Svært overrasket

16 lagdommere i Gulating lagmannsrett signerte brevet, hvor det blant annet sto:

«Forbigåelser og uforklarlige rangeringer vil svekke rekrutteringsgrunnlaget, og vil føre til en uforutsigbarhet som vil kunne hindre de beste søkerne fra å søke.

Vi forventer at departementet følger dette opp, direkte eller ved at Innstillingsrådet blir bedt om å vurdere saken på ny.»

Arnfinn Agnalt 1
Innstillingsrådet ledes av Arnfinn Agnalt.

Også dommerne i Stavanger tingrett, der Saue i dag jobber, mente innstillingen var en forbigåelse, og skrev blant annet:

«Dommere i Stavanger tingrett er svært overrasket over innstillingen. Slik vi vurderer søkerne synes dommer Richard Saue utvilsomt best kvalifisert. Vi – de fleste av oss har vært dommer Saues kollega over mange år – kjenner ikke forhold som kan forklare Innstillingsrådets innstilling.»

Drøftes i september

Når får dommerne viljen sin. Onsdag i forrige uke sendte departementet et brev til Domstoladministrasjonen, der de skriver:

«Departementet anmoder om at Innstillingsrådet vurderer innstillingene til lagmann og lagdommer ved Gulating lagmannsrett på nytt.»

Av brevet fremgår det at det tirsdag i forrige uke fant sted en telefonsamtale mellom Innstillingsrådets leder, sorenskriver Arnfinn Agnalt, og spesialrådgiver Janne Kristiansen i departementet. Agnalt opplyser at han fikk brevet oversendt fra Domstoladministrasjonen tirsdag. 

– Saken skal drøftes i Innstillingsrådet 16. september. Innstillingsrådet skal da vurdere de innspill som er kommet til Justis- og beredskapsdepartementet om innstillingen fra juni, sier Agnalt.

WIGGO STORHAUG LARSSEN
Tilfreds. Lagdommer Wiggo Storhaug-Larssen.

Han opplyser at det ikke er første gang departementet har bedt om en ny vurdering, men at det ikke tidligere er skjedd under hans tid i rådet.

– Gledelige nyheter

Dommeren i sentrum for den uvanlige prosessen, Richard Saue (51), har vært tingrettsdommer i Stavanger tingrett siden 2007. Fra tidligere har han et kort opphold som amanuensis ved UiB, før han var 12 år hos Regjeringsadvokaten. Etter halvannet år som konstituert lagdommer i Hålogaland, gikk han inn som juridisk fagkonsulent for Stortingets granskningskommisjon for Mehamn-ulykken. Han har også vært mekler hos Riksmeklingsmannen.

– Som forbigått søker synes jeg selvsagt at det du nå meddeler meg er gledelige nyheter. Ut over det har jeg av respekt for saksgangen videre ingen kommentarer til media, sier Saue.

En av signatarene i brevet, lagdommer Wiggo Storhaug-Larssen, er på sin side svært fornøyd.

– Jeg er meget tilfreds med at Innstillingsrådet skal se på saken på nytt. Jeg er også glad for at det ikke skjer en omgjøring fra departementet, men at det i stedet overlates til Innstillingsrådet. Det er viktig at rådet fungerer som et uavhengig organ, og det hensynet blir ivaretatt på denne måten. Jeg er veldig fornøyd med måten dette blir håndtert på, sier Storhaug-Larssen.

Justisdepartementet opplyste i juli at de ikke har eksempler på denne type henvendelser fra tidligere.