I juni behandlet Innstillingsrådet for dommere søknadene til to ledige embeter i Gulating lagmannsrett.

Rett24 omtalte søkerlisten her

Nå kommer det kraftige reaksjoner – fra dommere – på rekkefølgen i innstillingen. Innstillingsrådet kom enstemmig til at tingrettsdommer Richard Saue skulle innstilles på fjerdeplass, noe kolleger i både Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett beskriver som en forbigåelse.

Rett24 omtalte innstillingen her

I et brev til Justisdepartementet, signert 16 dommere i Gulating, blir departementet bedt om å følge opp saken. Dommerne skriver:

«Når Richard Saue faktisk er innstilt, antar vi at det ikke foreligger omstendigheter som gjør han uegnet som dommer i lagmannsretten. I en slik situasjon mener vi hans særlig sterke faglig bakgrunn, helt klart tilsier at prioriteringsrekkefølgen i innstillingen er feil.

Det er overordentlig viktig at dommerutnevnelser har den nødvendige legitimitet, og at de best kvalifiserte utnevnes. Forbigåelser og uforklarlige rangeringer vil svekke rekrutteringsgrunnlaget, og vil føre til en uforutsigbarhet som vil kunne hindre de beste søkerne fra å søke.

Vi forventer at departementet følger dette opp, direkte eller ved at lnnstillingsrådet blir bedt om å vurdere saken på ny.»

Også fra Stavanger

I et tilsvarende brev signert 12 dommere i Stavanger tingrett, skriver dommerne at de er svært overrasket:

«Dommere i Stavanger tingrett er svært overrasket over innstillingen. Slik vi vurderer søkerne synes dommer Richard Saue utvilsomt best kvalifisert. Vi – de fleste av oss har vært dommer Saues kollega over mange år – kjenner ikke forhold som kan forklare Innstillingsrådets innstilling. For øvrig nevnes at det er kommet reaksjoner fra advokater i byen som også stiller seg uforstående til innstillingen.

Vi er innforstått med det uvanlige i vår henvendelse, men saken fremstår så ekstraordinær at vi likevel finner grunn til å oppfordre departementet til å foreta en selvstendig gjennomgang av kandidatene for å sikre at de best kvalifiserte kandidatene utnevnes.»

Juridikum på 2,45

Richard Saue (51) har vært tingrettsdommer i Stavanger tingrett siden 2007. Fra tidligere har han et kort opphold som amanuensis ved UiB, før han var 12 år hos Regjeringsadvokaten. Etter halvannet år som konstituert lagdommer i Hålogaland, gikk han inn som juridisk fagkonsulent for Stortingets granskningskommisjon for Mehamn-ulykken. Han har også vært mekler hos Riksmeklingsmannen.

Saue skal, så langt Rett24 har klart å grafse seg frem til, ha en juridikum på 2,45. For lesere fra bokstavgenerasjonen, kan det opplyses at det er uvanlig.

De tre som ble innstilt foran Saue, var Eivind Pundsnes (55)Marie Trovåg (44) og Arnt Erlend Skjefstad (44).

Pundsnes er i dag tingrettsdommer ved Bergen tingrett og har lang erfaring som advokat fra Advokatfirmaet Kyrre og Kommuneadvokaten i Bergen.

Trovåg har vært i Gulating som utreder og konstituert lagdommer siden 2011, og har tidligere blant annet vært utreder i Høyesterett, rådgiver i Konkurransetilsynet og advokat hos Kommuneadvokaten i Bergen.

Skjefstad har Ph.d, og har vært det meste av karrieren på universitetet, med unntak av to år som advokatfullmektig tidlig i karrieren. Han er i dag konstituert lagdommer i Gulating for andre gang.

– Ikke ment som kritikk

Lagdommer i Gulating, Wiggo Storhaug-Larssen, sier at brevet ikke er ment som kritikk av de som faktisk ble innstilt.

– De som ble innstilt på topp, er utvilsomt kvalifisert til å være lagdommere, det er det svært viktig å få frem. Men vårt syn er at Richard Saue har kvalifikasjoner, i form av erfaring og utdanning, som gjør rekkefølgen så uforståelig at vi følte vi måtte gi uttrykk for det, sier Storhaug-Larssen.

Tillitsvalgt for dommerne i Stavanger tingrett, Ragnhild Olsnes, deler vurderingen.

– Vi er for så vidt glade om vi får beholde ham her i Stavanger, men vi mener denne innstillingen er en forbigåelse.

– Dere skriver at han er utvilsomt best kvalifisert. Hva bygger dere det på?

– Han er teoretisk veldig flink, han har en tung og variert praksis, og han har en uvanlig god juridikum. 

– Hva bør departementet gjøre, etter ditt syn?

– De har gjort seg opp sin egen mening før, de. Det kan de gjøre nå også.

Ingen kommentar

Leder for innstillingsrådet, sorenskriver Arnfinn Agnalt, vil ikke kommentere innvendingene.

– Innstillingsrådet har vurdert søkerne, og enstemmig konkludert på rekkefølgen. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier Agnalt.

Saue var én av fem søkere da stillingen som sorenskriver i Stavanger var utlyst nylig. Han var da én av to søkere som ikke ble innstilt i det hele tatt.

Rett24 omtalte søkerlisten her og innstillingen her.

Richard Saue selv opplyser til Rett24 at han er kjent med brevene som er sendt, men at han ikke ønsker å kommentere saken.

Justisdepartementet opplyser at de ikke har eksempler på denne type henvendelser fra tidligere, men ønsker ut over det ikke å kommentere saken.