30 straffesaker og 61 sivile saker. Det var beholdningen av saker som ble behandlet av Høyesterett i 2021. Det fremkom da justitiarius Toril M. Øie la frem årsmeldingen mandag.

En ting som ikke er nevnt i årsmeldingen, derimot, er den pågående advokataksjonen. Årsaken til det er så enkel som at aksjonen ikke rakk å få noen innvirkning på saksavviklingen i 2021. Nå er det i ferd med å endre seg svært raskt.

Tirsdag slapp ankeutvalget inn en sak som gjelder straffutmåling for foretaksstraff. Dermed har ankeutvalget fremmet hele 17 straffesaker på de ni ukene som er gått siden aksjonen startet. Altså mer en halvparten av det totale antall straffesaker som ble behandlet i hele fjor.

Ved et pussig sammentreff er det i samme periode sluppet inn kun åtte sivile saker, slik at den normale overvekten i favør sivile saker er snudd på hodet.

Den aller første av straffesakene som ble sluppet inn etter at streiken startet, blir behandlet – tross aksjonen. Denne gjelder spørsmålet om utlevering til Polen. De 16 andre er imidlertid ikke berammet, og blir det heller ikke, før aksjonen er over.

Haster med unge

– Slik vi ser det, haster noen saker mer enn andre. Det er særlig situasjonen for de siktede vi har i tankene. Det gjelder for eksempel saker der det er snakk om unge personer, og spørsmål om ubetinget fengsel versus samfunnsstraff, sier Toril M. Øie.

En av sakene som står på vent gjelder en 21 år gammel mann som er dømt for å ha slått ned en jevnaldrende mann i fylla på byen i Tønsberg. Offeret fikk knust flere ben i ansiktet, og måtte operere inn titanplater. I tingretten fikk han åtte måneder fengsel, seks av dem betinget. Agder lagmannsrett satte straffen ned til 207 timer samfunnsstraff.

Temaet for Høyesterett er om samfunnsstraff kan anvendes. Mannen er tidligere dømt to ganger, for ran og for kroppsskade.

– Advokatforeningen har etablert en dispensasjonsordning. Det er opp til forsvareren å søke om dispensasjon, og jeg har gitt tydelig uttrykk for at jeg forutsetter at forsvareren og Advokatforeningen er seg sitt ansvar bevisst i saker der det er en uforholdsmessig belastning for klienten å måtte vente. Selv om vi ikke er part i konflikten, og ikke mener noe om kravene, håper vi at vi så snart som mulig kan få behandlet de sakene som nå ikke berammes, sier justitiarius Øie.
 
– Har Høyesterett noen plan for hvordan man skal få hentet inn etterslepet når proppen løsner?

– Vi skal gjøre vårt ytterste for å få sakene opp så raskt som mulig. Hvor raskt vi kan ta igjen et etterslep må vi komme tilbake til, sier Øie.

Dette er sakene

Leder av Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, sier det er opp til regjeringen hvor lenge aksjonen skal pågå.

– Det er nå aksjonen virkelig begynner å merkes. Det er stor oppslutning om den blant advokatene. Dette er jo en aksjon rettet mot regjeringen, som sitter med ansvaret for å løse situasjonen. Aksjonen har full oppslutning i våre rekker, og den vil vare til våre krav er innfridd. Det er opp til regjeringen å vurdere hvor lenge den kan leve med at vår øverste domstol er lammet med hensyn til sin oppgave. Regjeringen har åpnet for dialog, men foreløpig har den ikke levert noe som møter våre krav, sier Wessel-Aas.

Den samlede listen over saker som p.t. er rammet av advokataksjonen, ser slik ut:

 1. Foretaksstraff. Om straffutmåling ved bruk av ulovlig arbeidskraft over en lengere tidsperiode.
 2. Strafferett. Ordensforstyrrelse og ikke etterkommet pålegg fra politiet under demonstrasjon. Forholdet til ytrings- og forsamlingsfriheten.
 3. Strafferett. Om kontradiksjon og klausulering i forbindelse med tilrettelagte avhør.
 4. Strafferett. Om forholdsmessighet av oppholdsforbud med elektronisk kontroll.
 5. Strafferett. Om grensen mellom ordinær og grov kroppskrenkelse.
 6. Strafferett. Om grensen mellom ordinær og grov kroppskrenkelse.
 7. Straffeprosessloven. Om det er en ubetinget opphevelsesgrunn at en meddommer ikke var valgt av riktig organ i kommunen.
 8. Strafferett. Om foretaksstraff for Bane NOR etter høyspentulykke på et jernbaneområde. Spørsmål om uaktsom forvoldelse av død mv.
 9. Strafferett. Om straffereaksjoner for rusavhengige.
 10. Strafferett. Om straffereaksjoner for rusavhengige.
 11. Strafferett. Om straffereaksjoner for rusavhengige.
 12. Strafferett. Om felling av fjellrev var grovt uaktsomt.
 13. Straffeprosess. Om retten til innsyn i sakens dokumenter når påtalemyndigheten har trukket saken fra tingretten.
 14. Strafferett. Om betydningen av forespeilet straff i forelegget ved straffutmålingen for overtredelser av veitrafikklovgivningen.
 15. Strafferett. Om det er grunnlag for samfunnsstraff etter voldsepisode.
 16. Straffeprosess. Om det er en saksbehandlingsfeil at lagmannsrettens domsgrunner ligner for mye på tingrettens.

De sivile sakene som er sluppet inn i samme periode, det vil si siden 9. november, er:

 1. Foreningsrett. Om prøving av et trossamfunns avgjørelse om eksklusjon.
 2. Utlendingsrett. Om forholdsmessighetsvurderingen ved utvisning på grunn av alvorlig kriminalitet.
 3. Utlendingsrett. Om en iransk konvertitt har krav på asyl.
 4. Erstatningsrett. Om eiendomsmeglerforetaks erstatningsansvar overfor kjøper i forbindelse med budrunde.
 5. Opphavsrett. Om VGs adgang etter åndsverkloven §§ 29 eller 36 andre ledd til å gjengi fotografier av blant annet medarbeidere i Advokatfirmaet Rogstad i sine reportasjer om advokatfirmaet.
 6. Selskaps- og prosessrett. Om ansvar for idømte sakskostnader.
 7. Entrepriserett. Om brudd på kravet til byggetid i byggherreforskriften § 5 andre ledd bokstav c skal tillegges privatrettslig virkning.
 8. Eiendomsrett. Eiendomsrettens utstrekning i luftrommet over en eiendom.