Vanligere dommerstillinger besettes i statsråd, etter innstilling fra det faste Innstillingsrådet for dommere. Dommerstillinger i EFTA-domstolen og Menneskerettsdomstolen følger en annen prosedyre. Disse velges formelt av EFTAs domstolskomité og Europarådet, etter nominasjon fra den medlemsstaten de blir utsendt fra. I EFTA sitter dommerne i åremålsstillinger på seks år, i EMD ni år.

I Norge er det Utenriksdepartementet som holder i prosessen. Regjeringen besluttet i vår at veien til nominasjon skal gå gjennom en ad hoc oppnevnt innstillingskomité. Denne skulle være ledet av lederen for det ordinære innstillingsrådet, som er Arnfinn Agnalt. I tillegg skulle komitéen ha fire menige medlemmer:

 • ett medlem oppnevnt av UD, samt
 • tre medlemmer oppnevnt etter forslag fra Høyesterett, Regjeringsadvokaten og Advokatforeningen.

Lederen for komitéen, Arnfinn Agnalt, var altså klar på forhånd. Etter en innsynsbegjæring til Utenriksdepartementet kan Rett24 opplyse at de fire medlemmene i komitéen er:

 • Høyesterettsdommer Kristin Normann
 • Professor Finn Arnesen
 • Generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith
 • Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementets rettsavdeling Kristian Jervell

Annonse

Vil du jobbe med offentlige anskaffelser i Selmer?

Kritiserte RAs innflytelse

Under høringen om hvordan denne prosessen skulle foregå, stilte Dommerforeningen spørsmål ved om det var lurt å la Regjeringsadvokaten få delta i prosessen. Dette fordi RA normalt vil være involvert som prosessfullmektig i sakene EFTA-domstolen behandler.

Les: Dommerne vil ha Regjeringsadvokaten ut av EFTA-dommerprosessen

Dommerne skrev:

«Vi betviler ikke at Regjeringsadvokaten har god oversikt over fagmiljøet og vil bestrebe seg på å foreslå ytterst kvalifiserte kandidater. Det kan likevel bidra til å sende feil signal at det advokatkontoret som regelmessig forsvarer den norske statens interesser for EFTA-domstolen, på denne måten gis en særlig rolle i nominasjonsprosessen.»

Regjeringen lyttet ikke til Dommerforeningens innvending. Av listen kan man imidlertid dedusere seg frem til at Regjeringsadvokaten ikke har foreslått noen av sine egne ansatte – som forøvrig er tungt representert på søkerlisten. I stedet har RA foreslått professor Finn Arnesen til å sitte i komitéen. Arnesen var selv søker sist stillingen var i spill, men denne gangen skal han altså i stedet være med på å velge kandidat.

– Hvorfor har du ikke søkt denne gangen?

– Det passet sist, det passer ikke nå lenger. Da jeg ikke fikk stillingen sist bestemte jeg meg for ikke å søke neste gang, sier Arnesen.

Arnesen er professor i europarett ved Universitetet i Oslo, og satt som leder av utvalget som ble oppnevnt for å granske feiltolkningen i EØS-trygdesaken.

Sju søkere

Rett24 publiserte sist uke søkerlisten til stillingen, og den ser slik ut:

 1. Hans Petter Graver (66). Graver er professor ved privatretten på UiO. Han har fra langt tilbake bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, men har gjennom flere tiår vært en profilert og uttalt samfunndebattant på en rekke områder, inkludert EØS-retten.
 2. Knut Bergo (55). Bergo var advokat i Schjødt, men hoppet nylig av partnertilværelsen. Han listes nå som juridisk forfatter. Han har tidligere vært partner i både Wiersholm og Wikborg Rein, og er nestleder i Børsklagenemnda siden 2013. Han er spesialist innen corporate finance, verdipapir og finansregulatorisk, men skrev sin doktorgrad innen rettskildelære.
 3. Michael Reiertsen (46). Reiertsen er lagdommer i Borgarting lagmannsrett siden 2018. Før det var han stipendiat på UiO, der han skrev sin doktorgrad om EMK artikkel 13. Før det var han fire år i Lovavdelingen. Han har også et halvt år som trainee i ESA på sin CV.
 4. Karin Fløistad (50). Fløistad er partner og EØS-spesialist i Simonsen Vogt Wiig, og leder av Konkurranseklagenemnda. Hun skrev sin doktorgrad innen europarett, og er den eneste av søkerne som søkte også i forrige runde. Fløistad satt i utvalget som gransket NAV-saken, og tok der dissens på flere spørsmål.
 5. Erlend Leonhardsen (40). Leonhardsen er for tiden i permisjon fra sin stilling som advokat i Schjødt, for å være legal adviser i ESA. Han er normalt tilknyttet Schjødts gruppe for Energi, Oil Service/Shipping. Han vært stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett, og seniorrådgiver i UDs rettsavdeling. Som rådgiver i UD har han ved flere anledninger vært oppnevnt som agent for staten for EU- og EFTA-domstolen.
 6. Pål Wennerås (45). Wennerås er såkalt ledende advokat, det vil si mellomleder, hos Regjeringsadvokaten. Han er en av RAs mest erfarne EØS-eksperter og prosedyreadvokater, og har doktorgrad i europarett.
 7. Torje Sunde (43). Sunde er advokat hos Regjeringsadvokaten, med lang erfaring innen EØS-rett og prosedyre, både i Høyesterett og internasjonalt. Fra tidligere har han bakgrunn fra Lovavdelingen, pluss blant annet et års opphold i ESA.

Tiltredelse er satt til 18. januar 2023, når Per Christiansen går av. Han har da sittet 12 år i EFTA-domstolen.

Innstillingskomitéen skal levere tre ikke-rangerte kandidater til UD, som deretter bestemmer hvem av de tre som skal nomineres overfor EFTA-systemet. Prosedyren finner du her.