Straffesaken mot Viggo Kristiansen, Baneheia-saken, ble i vår gjenåpnet av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Han har derfor begjært seg løslatt fra soningen av forvaringsdommen.

En samlet lagmannsrett legger til grunn at videre fullbyrding av idømt straff «som den klare hovedregel bør utstå dersom domfelte begjærer seg løslatt etter at kommisjonen har truffet avgjørelse om gjenåpning av saken».

Domfelte har imidlertid ikke et ubetinget krav på løslatelse, og her deler retten seg. To dommere mener Kristiansen må bli sittende, av hensyn til risikoen for nye alvorlige straffbare handlinger.

Flertallet fremhever at det i kommisjonen synes å være enighet om at de aktuelle bevisene som er diskutert, ikke utelukker Kristiansen som gjerningsperson i Baneheia-saken. Det fremheves også at en samlet kommisjon har felles oppfatning om at det foreligger en rekke bevis og omstendigheter som kan tale for at dommen mot Viggo Kristiansen er riktig.

«Selv om disse forholdene altså nå – i og med gjenopptakelsesavgjørelsen – skal opp til ny behandling, mener lagmannsrettens flertall at risikohensyn, hensynet til samfunnsvernet, tilsier at Kristiansen fortsatt bør holdes i forvaring», skriver flertallet, og mener problemstillingen har visse paralleller til fengsling på grunn av gjentakelsesfare.

Mindretallet mener at det samlet ikke «foreligger en slik reell og kvalifisert fare for nye alvorlige straffbare handlinger at fullbyrdelsen av straffen – til tross for gjenåpningen – må fortsette av hensyn til samfunnsvernet».

Advokat Arvid Sjødin bekrefter overfor TV 2 at avgjørelsen ankes.

– Dette er et nytt overgrep mot Viggo Kristiansen, sier Sjødin til TV 2.

– Foreldrene er veldig lettet. Ventetiden på avgjørelsen har vært tung. Jeg er ikke overrasket, og avgjørelsen var forventet. Jeg mener at mindretallet i kommisjonen har den riktige vurderingen av bevisene, men det er uvanlig at retten kommer til at en som har fått saken gjenopptatt, blir sittende, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til VG.