Borgarting lagmannsrett har behandlet en tvist om advokatansvar, med grunnlag i en transaksjon mellom to søsterselskaper i Ørsta kommune på Sunnmøre.

Les: Klient krever 10,5 millioner fra DLA Piper

Bakgrunnen var en omorganisering av virksomheten i Aurstad‐konsernet. Store mengder maskiner ble solgt fra ett firma i konsernet til et annet, på et tidspunkt da det selgende firmaet hadde store økonomiske problemer. Etter salget gikk selskapet konkurs. Boet besluttet å ta beslag i de solgte maskinene, ettersom de på dette tidspunktet ikke var fysisk forflyttet fra det ene selskapet til det andre.

Et sentralt tema i saken er hvorvidt faktisk overlevering av maskinene var en betingelse for at salget skulle ha rettsvern. Dommen inneholder en omfattende drøftelse av rettsvernreglene ved overdragelse av løsøre.

Mener DLA Piper hadde rett

Tingretten mente det var «høyst usikkert hvorvidt det ble oppnådd rettsvern ved salget av maskinparken». På grunn av denne usikkerheten, mente retten at det var uaktsomt av DLA at ikke spørsmålet om rettsvern ble fremhevet og belyst for klientene.

Lagmannsretten er ikke enig dette. Borgarting legger til grunn at det kjøpende selskapet faktisk fikk rettsvern for maskinene, slik at boet ikke hadde rett til å ta beslag. I teorien kunne man da tenkt at beslaget ble bestridt og opphevet, men selskapet inngikk i stedet forlik med boet, slik at deler av maskinparken ble overført. Dermed er tapet endelig.

Lagmannsretten mener DLA Piper ikke kan lastes for at klienten deres inngikk et forlik de ikke hadde trengt å inngå. Retten skriver:

«Lagmannsretten har kommet til at det her ikke kunne oppstilles et krav om fysisk overlevering. DLAs vurdering om at det ikke var nødvendig med overlevering for å oppnå rettsvern, var således etter lagmannsrettens syn korrekt. Konkursboets beslag basert på at rettsvern ikke var oppnådd, var ikke rettslig holdbar. Lagmannsretten mener at DLA ikke kan pålegges et erstatningsansvar for at de ikke opplyste til Aurstad Maskinutleige at det var en risiko for at konkursboet – ved en eventuell konkurs – ville gjøre beslag det ikke var rettslig grunnlag for.»

egil hatling.jpg
Egil Hatling, DLA Piper.

– For oss i DLA Piper har ikke de økonomiske aspektene ved rettsbehandlingen vært det viktigste. En avklaring rundt rettspraksisen og den faglige oppfølgingen fra våre advokater har vært det viktigste for oss, og vi er glade for at lagmannsretten har samme oppfatning av saken som det vi har hatt i vår rådgivning, sier Egil Hatling, Country Managing Partner for DLA Piper i Norge.

Han mener firmaets råd til fremgangsmåte for klienten i praksis var det eneste reelle alternativet.

– Vi mener, i likhet med lagmannsretten, at fremgangsmåten her er i tråd med hvordan denne formen for omorganiseringer skal gjennomføres, sier Hatling.

Lagmannsretten tilkjenner DLA Piper og forsikringsselskapet totalt 2,9 millioner kroner i sakskostnader for to instanser. Dette etter at retten har kuttet salærkravet for tingretten med 800.000 kroner.

Tiltalt for kreditorsvik

Konkursbuet etter Aurstad-selskapet har anmeldt en tidligere leder i selskapet for kreditorsvik, ettersom det mener forliket innebar et salg av maskiner til 60 prosent underpris. Økokrim besluttet i januar å ta ut tiltale i saken.

– Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet. Å selge med rabatt i en konkurssituasjon, slik vi ser det er gjort i denne saken, mener vi er alvorlig og straffbart, uttalte førstestatsadvokat Bård Thorsen hos Økokrim i forbindelse med at tiltalen ble tatt ut.