Tvisten Høyesterett avgjorde i høst har utspring i en transaksjon mellom to søsterselskaper i Ørsta kommune på Sunnmøre.

Les: Klient krever 10,5 millioner fra DLA Piper for uaktsom rådgivning

Oslo tingrett dømte DLA Piper til å betale 8,6 millioner i erstatning, mens lagmannsretten frikjente firmaet. I november 2021 opphevet Høyesterett lagmannsrettens dom.

Les: DLA Piper tapte ansvarssak i Høyesterett – risikerer millionerstatning

Som følge av opphevingen skulle tvisten etter planen vært behandlet på nytt i lagmannsretten i neste uke, men det blir det nå neppe noe av.

DLA Piper mener nemlig at høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg var inhabil til å dømme i saken i høst, og torsdag besluttet Høyesteretts ankeutvalg at begjæringen om gjenåpning av saken skal behandles i avdeling med fem dommere.

Blir satt på vent

Grunnlaget for anførselen er faglige synspunkter Høgetveit Berg har gitt uttrykk for i boka «Beslagsretten», som ble utgitt i fjor vår, et halvt år før han deltok i Høyesteretts behandling. Ifølge Universitetsforlaget tar boken for seg beslagsretten «i den dynamiske fasen der formuesgode eller retter er i ferd med å skifte eier eller rettshaver – eller har gjort det».

Temaet for DLA Piper-saken i Høyesterett var om et konkursbo kunne ta beslag i en maskinpark som på konkurstidspunktet var solgt fra det insolvente selskapet, men ikke fysisk forflyttet til kjøperen. Maskinene befant seg i stor grad ute på anlegg.

– Avgjørelsen fra ankeutvalget tilsier vel at lagmannsrettsbehandlingen blir satt på pause. Det grunnleggende habilitetsspørsmålet som Høyesterett har bestemt seg for å vurdere, går på hva som skal aksepteres av dommeres faglige ytringer før man anses inhabil. Vår oppfatning er at Høyesterett tradisjonelt har lagt terskelen høyt her, sier Hallgrim Fagervold, som har representert saksøkeren i tvisten.

Hans klient har motsatt seg begjæringen om gjenopptagelse, men nå blir det altså full behandling.

– Denne boken kom ut før Høyesterett behandlet saken i høst. Kom dette temaet på noe vis opp den gangen?

– Akkurat det blir et sentralt spørsmål når dette nå skal behandles i avdeling, sier Fagervold.

– Hadde ikke tid

DLA Piper har i saken vært representert av advokat Sven Eriksrud. Han mener hans klient ikke hadde mulighet til å fremme habilitetsinnsigelse da saken var oppe i høst.

– Det som skjedde var at rettens sammensetning endret seg dagen før vi skulle i Høyesterett, slik at Høgetveit Berg kom inn som dommer. Vi registrerte dette, men fremsatte ingen innsigelse der og da. Vi hadde ingen praktisk mulighet til utarbeide dette kvelden før forhandlingen. Normalt ryddes jo slike ting av veien i god tid før man går i retten. Det er det som gjør denne saken spesiell, sier Eriksrud.

Avgjørelsen fra Høyesterett var enstemmig i resultatet, men akkurat i spørsmålet om rettsvern, som nå er temaet, ble det dissens 4-1. Dommer Ragnhild Noer mente nemlig at samfunnsutviklingen, med elektronisk lagrede kontrakter, har redusert behovet for å kreve fysisk overlevering for å sikre notoritet ved salg av løsøre.

19 år siden sist

Høyesterett behandlet i 2003 en lignende sak, knyttet til en artikkel Jens Edvin A. Skoghøy hadde skrevet om forholdet mellom konkurskarantene og forbudet mot dobbeltstraff. Høyesterett uttalte den gangen at dommere som «det klare utgangspunktet» ikke blir inhabil ved tidligere å ha skrevet eller uttalt seg om det rettsspørsmålet som på et senere tidspunkt kommer opp i en sak.

Skoghøy ble likevel kjent inhabil, ettersom Skoghøys artikkel ble skrevet på et tidspunkt da det aktuelle spørsmålet allerede sto for Høyesterett, og dessuten gjaldt «et forholdsvis smalt område, og de klare og forbeholdsløse standpunkter som inntas, er helt sentrale for løsningen av sakene som nå skal behandles».