Med bakgrunn i at Høyesterett kom til at DLA Pipers rådgivning hadde vært ansvarsbetingende, kommer lagmannsretten til at også de andre vilkårene for erstatning er oppfylt. Anken over tingrettens dom blir derfor, i motsetning til sist lagmannsretten behandlet saken, forkastet.

Les: DLA Piper tapte ansvarssak i Høyesterett – risikerer millionerstatning

Bakgrunnen for tvisten var en omorganisering av virksomheten i Aurstad‐konsernet. Store mengder anleggsmaskiner ble solgt fra ett firma i konsernet til et annet, på et tidspunkt da det selgende firmaet hadde store økonomiske problemer. Etter salget gikk selskapet konkurs. Boet besluttet å ta beslag i de solgte maskinene, ettersom de på dette tidspunktet ikke var fysisk forflyttet fra det ene selskapet til det andre. Det kjøpende selskapet mistet dermed maskinene de hadde betalt for.

Annonse

Legal Officer - Internal Market Affairs - Environment

Rettsvern for løsøre

Et sentralt tema i saken har derfor vært om faktisk overlevering av maskinene en betingelse for at salget skulle ha rettsvern mot kreditorer.

«Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten det mest sannsynlig at transaksjonen – salget av maskinene til Aurstad Maskinutleige med avtale om tilbakeleie – ikke hadde blitt gjennomført dersom DLA hadde gitt korrekt informasjon om den usikkerhet som knyttet seg til rettsvernsspørsmålet. I et slikt tilfelle ville ikke Aurstad Maksinutleige blitt påført noe tap», skriver Borgarting.

Rettsverndiskusjonen i Høyesterett førte forøvrig til at DLA Piper gjorde habilitetsinnsigelse mot dommer Borgar Høgetveit Berg, ettersom han drøfter nettopp dette i sin siste utgivelse.

Les: Borgar Høgetveit Berg ble ikke inhabil av læreboken sin

Dla Piper Norway DA og Zurich Insurance dømmes til å betale motpartens sakskostnader på snaut halvannen million, for to runder i lagmannsretten.