Høyesterett skal i neste uke behandle rekkevidden av begrepet virksomhetsoverdragelse i arbeidsretten. Et sentralt spørsmål er om de ansattes særaldersgrense for pensjon fulgte med da Forsvarsbygg outsourcet renhold til ISS Facility Services AS.

Norsk tjenestemannslag, NTL, har gått inn som partshjelp for renholderne. Det spesielle er at en av de fem dommerne som er trukket ut til saken, Hilde Indreberg, har vært medlem av NTL i 32 år. Dette fordi hennes først jobb var i NORAD, der det var vanlig å melde seg inn i denne fagforeningen. Siden har hun beholdt medlemskapet.

Mot denne bakgrunn har Næringslivets Hovedorganisasjon og Arbeidsgiverforeningen Spekter bedt om at Indreberg viker sete som inhabil. Men det er det ikke grunn til, skriver Høyesterett i en kjennelse som ble kunngjort før helgen:

«Dommer Indreberg har opplyst at hun meldte seg inn i NTL da hun tiltrådte sin første stilling etter studiene, i NORAD, fordi det var «vanlig» på den arbeidsplassen. Det må legges til grunn at valg av fagforening ofte skjer på lignende grunnlag, og at folk flest er kjent med det. Medlemskap i en fagforening gir gjerne fordeler i form av tilbud om billig forsikring og andre gunstige ordninger som mange ser seg tjent med. Valg av en LO-tilknyttet fagforening fremfor en fagforening utenfor LO kan nok ofte – men slett ikke alltid ‒ gi uttrykk for et generelt samfunnssyn eller en politisk grunnholdning på et helt overordnet plan, men det kan i så fall ikke i seg selv medføre inhabilitet, jf. Rt-2010-321 avsnitt 8.»

Dommen det vises til, gjaldt høyesterettsdommer Kirsti Cowards medlemskap i Naturvernforbundet. Høyesteretts flertall, forøvrig med Hilde Indreberg som førstvoterende, kom til at Coward var inhabil til å delta i en sak der Naturvernforbundet var part. Indreberg dannet flertall sammen med Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen, mens Ingse Stabel og Jens E. A. Skoghøy utgjorde mindretallet.

I kjennelsen fra sist uke, skriver Høyesterett enstemmig:

«Denne saken ligger annerledes an enn saken i Rt-2010-321, der en høyesterettsdommer under dissens ble ansett inhabil til å delta i en sak om utlevering av informasjon etter miljøinformasjonsloven fordi hun var et «passivt» medlem av Naturvernforbundet. Det er mer nærliggende å anse medlemskap i en interesseorganisasjon som Naturvernforbundet som uttrykk for støtte til de synspunkter organisasjonen gjør gjeldende, enn tilfellet er for medlemskap i en stor fagforening. Naturvernforbundet hadde videre fremhevet at den aktuelle informasjonen var en betingelse for at organisasjonen skulle kunne fylle sin rolle.»

Kjennelsen finner du her