I januar skrev professor Eirik Hølmøyvik en kronikk på Rett24, der han tok til ordet for å fjerne ordningen med dommerfullmektiger. Hovedargumentet er de midlertidige ansattes manglende uavhengighet.

Nå har Den norske dommerforening inntatt samme standpunkt. I et brev foreningen mandag sendte til Domstoladministrasjonen, skriver leder Wiggo Storhaug Larssen at ordningen bør avskaffes. I stedet bør tingretten bli bedre bemannet med fast utnevnte embetsdommere, og utredere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«En utvidet bruk av utrederstillinger vil etter foreningens syn gi unge jurister verdifull erfaring med dømmende virksomhet uten de betenkeligheter som knytter seg til dagens dommerfullmektigordning», skriver Larssen.

Dommerforeningen viser til de synspunktene som ble fremmet av Holmøyvik i januar, og sier seg enig hans vurderinger:

«For alle som har vært dommerfullmektiger, står denne delen av yrkeskarrieren i en særstilling: Som helt eller relativt nyutdannet jurist får man et nesten overveldende ansvar og store faglige utfordringer. Dommerfullmektigtiden kan være utrolig lærerik. Mange vil nok synes det er trist om ordningen avskaffes. De prinsipielle betenkelighetene må likevel etter Dommerforeningens syn veie tyngre. De må også være veie tyngre enn ønsket om billig dømmende arbeidskraft.»

Foreningen peker på at den forrige Domstolkommisjonen allerede i 1999 uttalte at man nærmet seg en smertegrense når dommerfullmektigene utgjorde om lag 30 prosent av dommerstillingene i tingrettene. Andelen er den samme i dag.

Dommerfullmektiger tilsettes, i motsetning til embetsdommere, av domstollederen. Lederen har myndighet til å forlenge dommerfullmektigperioden med inntil ett år, til å bestemmer om og når dommerfullmektigen får avgrenset, spesiell eller allmenn fullmakt, og til å trekke fullmakten tilbake.

«Ettersom dommerfullmektigstillinger etter statsansatteloven er å regne som utdanningsstillinger, har domstolleder også en veilederplikt overfor dommerfullmektigen», skriver foreningen.

To styremedlemmer fra Dommerfullmektigforeningen svarte på innvendingene fra Holmøyvik i denne kronikken. Deres hovedbudskap var at ordningen heller burde utvikles enn avvikles. 

Domstolsdirektør Sven Marius Urke sier til Rett24 at dette spørsmålet vil bli overlatt til Domstolkommisjonen, som han selv er ett av medlemmene i.

– Personlig ser jeg vel for meg en endring av ordningen, men ikke en avvikling. Uten å nå gå inn på hvilke endringer som bør gjøres, sier Urke.