Siste rest av Domstolkommisjonens utredning om hva som er den beste organiseringen av domstolene i fremtiden, ble i går tilsynelatende kastet på sjøen av flertallet på Stortinget.

Dette til tross for at høringsfristen ikke går ut før i neste uke.

Under debatten i Stortinget, uttalte Senterpartiets Jenny Klinge at Domstoladministrasjonen arbeider med sentraliseringsagenda, og hun stilte spørsmål til statsråden om hun mener «det er greit at et direktorat og forvaltningsorgan arbeider for sin egen politiske agenda».

Som konsekvens av dette ble det i går innkalt til ekstraordinært styremøte i Domstoladministrasjonen, og i dag har styret sendt ut en offisiell reaksjon på det som skjedde. I den avviser DA sammenligningen med et direktorat, og skriver:

«Domstoladministrasjonen (DA) er et frittstående organ som står i en mellomposisjon mellom domstolene og den utøvende makt. Begrunnelsen for opprettelsen var å etablere en sentral administrasjon av domstolene som av hensyn til domstolenes uavhengighet skal ha en friere stilling i forhold til de politiske myndigheter. Ordningen atskiller seg fra et direktorat ved at DA ikke kan instrueres av departementet, kun av Kongen i statsråd.»

Styret fremhever at det har vært nedlagt et stort arbeid lokalt for å gjennomføre sammenslåingene i Østfold og på Romerike, og at Stortinget ikke hadde innvendinger da forslaget ble fremlagt i høst.

«På tross av dette har stortingsflertallet nå helt i sluttfasen stanset prosessen. Det er nå høyst usikkert om det blir noen sammenslåing.  

Styret finner dette sterkt beklagelig, først og fremst av hensyn til brukerne av domstolene og de som arbeider der. En slik overstyring fra stortingsflertallets side i enkelttilfeller av domstolsammenslåinger som har vært foretatt fullt ut i samsvar med Stortingets egne retningslinjer, bidrar dessuten til å undergrave forutsigbarheten i DAs drift og utvikling av domstolene, og er i dårlig samsvar med den handlefriheten som DA var forutsatt å ha ved opprettelsen.»

Styret legger videre til grunn at arbeidet med den overordnede reformen fortsette, til tross for at FrP, Sp, Ap og SV sist uke inngikk en avtale om å stemme regjeringens forslag ned.

Høringsfristen på forslaget går ut i neste uke. 

Les hele uttalelsen her