I oktober sendte Justisdepartementet ut det lenge varslede lovforslaget om å heve terskelen for ankebehandling av sivile saker. Av høringsnotatet fremkommer at departementet ønsker at lagmannsrettenes siling skal økes fra dagens 9 prosent, til rundt 20 prosent.

Mandag gikk høringsfristen ut, og her fremkommer at alle delene av domstolsapparatet ønsker at det skal siles strengere enn i dag. Hensikten er å unngå unødvendig dobbeltbehandling, og slik spare både de involverte og lagmannsrettenes ressurser.

«Det er verken i partenes eller i samfunnets interesse at saker som ikke har reelle utsikter til å vinne frem blir gjenstand for full ankebehandling i lagmannsretten, med den ekstra tids- og ressursbruk som det medfører», skriver Domstoladministrasjonen.

Også lagmannsrettene og Dommerforeningen støtter lovendringen.

– Rom for flere nektelser

Høyesterett mener imidlertid at mye kan gjøres allerede i dag - uten lovendring. Justitarius Toril M Øie peker på at departementet i lovforslaget trekker frem Rt-2015-506 som en årsak til at terskelen for ankenektelser oppfattes å ligge høyt.

Dette vil Høyesterett tilsynelatende ikke ha på seg. Tvert imot: «Den lave andelen anker over lagmannsrettens ankenektelsesbeslutninger som har ført frem, reiser spørsmål om det allerede etter dagens ordning er rom for at lagmannsretten kan nekte betydelig flere anker fremmet», skriver Øie.

Brukerne negative

Advokatforeningen skriver i sin uttalelse at man bør vente med denne lovendringen, og heller se den i sammenheng med Domstolkommisjonens forslag fra i høst. Heller ikke de store arbeidslivsorganisasjonene er enig forslaget.

LO sier de kan være med på å støtte økt siling, dersom lagmannsretten får full tilgang til opptak fra tingretten. Problemet er at dette foreløpig bare finnes fra noen få prøvedomstoler. LO mener derfor at utvidelse av silingen bør vente til opptak av parts- og vitneforklaringer skjer i alle tingretter.

NHO er generelt motstander av økt siling, og mener forslaget vil medføre at flere uriktige avgjørelser blir stående. NHO peker også på at departementet ønsker å øke bruken av rettsmekling. NHO mener utvidet ordning med rettsmekling i første instans, kombinert med en utvidet silingsadgang, vil medføre at muligheten for en reell overprøving i lagmannsretten begrenses for mye.

Heller ikke Skatteetaten støtter forslaget. Etaten peker på at det i enkelte ankesaker er mottatt varsler med en foreløpig vurdering om en mulig ankenektelse, hvor tingrettsdommen likevel snus etter hovedforhandling til fordel for staten som ankende part.

«Dette viser at vurderingene retten skal foreta er vanskelige, og vi er usikre på om de skjønnsmessige avveiningene som ligger i alle forslagene Justisdepartementet har sendt på høring vil være tilstrekkelige for å hindre at det avvises berettigede anker», skriver Skatteetaten.

Hele høringen finner du her