Vi har denne uken fått politisk enighet om en endring i domstolstrukturen for tingrettene. Budsjettforliket mellom Regjeringen og Fremskrittspartiet innebærer en utvidelse av rettskretsene samtidig som dagens rettssteder blir beholdt. Dommerforeningen har ved en rekke anledninger gitt uttrykk for behovet for en reform, og vi hilser forliket velkommen.

Bedre utnytting av dommerressursene

I domstolene arbeider vi hardt for å løse vårt samfunnsoppdrag på en god og effektiv måte. Forholdet mellom saksmengde og bemanning varierer i dag betydelig mellom tingrettene.

Struktur har betydning for produktivitetsnivået og ressursutnyttelsen i domstolene, og større rettskretser vil derfor både gi større fleksibilitet og bedre mulighet for å håndtere endringer i sakstilgangen. Vi mener at dommerressursene på denne måten vil kunne utnyttes bedre og landet som helhet vil også få et likere tilbud.

Sterkere fagmiljøer

Det er viktig at domstolenes tvisteløsningstilbud er godt. Dommerforeningen er opptatt av at domstolene skal være samfunnets foretrukne konfliktløser.

Dagens rettssaker er ofte komplekse og dommerne møter et økende kompetansekrav. Større rettskretser vil gi større fagmiljøer med bedret mulighet for å legge til rette for kompetanseutvikling og moderat spesialisering blant dommerne. Dommerforeningen mener at dette også kan bidra til å gjøre tingrettene mer attraktive som arbeidsplasser for dyktige jurister og dermed bidra til god rekruttering.

Delte meninger

Høringen om Domstolkommisjonens forslag til domstolstruktur, og den engasjerte debatten forslaget skapte, har vist at det er delte meninger både om dagens struktur og Regjeringens forslag. Lokale tingretter har protestert. Det fremgår av proposisjonen at inntrykket likevel er at flertallet av de berørte domstolene og dommerne har støttet en utvidelse av rettskretsene.

Domstolbudsjettet

Forliket innebærer også en styrking av domstolenes budsjett. Totalt er budsjettet styrket med 170 millioner kroner i 2021. Midlene skal gå til styrket bemanning, digitalisering og lyd- og bildeopptak.

Dommerforeningen mener vi gjennom budsjettforliket har fått viktige bidrag til at domstolene skal kunne oppfylle de behov og forventninger samfunnet i dag stiller.