– Innstillingsrådet for dommere har hatt et svært travelt og aktivt halvår, sier Arnfinn Agnalt.

Han har ledet rådet de siste årene, ved siden av sitt virke som sorenskriver i Fredrikstad. Hans egen stilling var blant de som ble behandlet denne våren, da Østfold-domstolene ble slått sammen. Men den jobben søkte han ikke.

Annonse

Vil du jobbe med offentlige anskaffelser i Selmer?

Søknader har det imidlertid ikke manglet på. Statistikken viser at rådet har behandlet nesten dobbelt så mange stillinger hittil i år, som i hele fjor. Dette har særlig to sentrale årsaker:

 • Domstolsreformen førte til at nesten alle domstollederstillingene i tingrettene måtte besettes på nytt
 • Koronamilliardene som ble slynget rundt i fjor, medførte at det dryppet litt på domstolene også. I statsbudsjettet for 2021 ble det satt av 71 millioner ekstra til dommerstillinger. Dette innebar at alle de rundt 40 stillingene som ble konstituert for å ta unna koronaproblemene, kunne gjøres permanent.

I første halvår 2021 har innstillingsrådet derfor gjennomført innstillinger til 57 faste embeter og 14 konstitusjoner, fordelt på:

 • 15 sorenskrivere i de alminnelige domstoler
 • 10 jordskifterettsledere i jordskifterettene
 • 25 tingrettsdommere, inkludert 8 nestledere
 • 1 høyesterettsdommer
 • 13 konstitusjoner som tingrettsdommere
 • 6 jordskiftedommere
 • 1 konstitusjon som jordskiftedommer

I hele 2020 ble det til sammenligning utnevnt 33 dommere i faste embeter, mens tallet for hele 2019 var 53. Til sammen er det blitt innstilt 130 kandidater, og gjennomført intervjuer med 186 kandidater.

– Dette har stilt svært store krav både til Innstillingsrådet, Domstoladministrasjonen og sekretariatet. På grunn av Koronapandemien er samtlige intervjuer og møter i rådet gjennomført som videomøter. Dette har fungert meget godt, sier Agnalt.

I junimøtet besluttet forøvrig innstillingsrådet å innstille

 • Dag Bjørvik til jobben som sorenskriver i Telemark tingrett
 • Øyvind Panzer lversen til jobben som nestleder i Møre og Romsdal tingrett
 • Tarjei Ræder Breivoll til jobben som nestleder i Salten og Lofoten tingrett
 • Frank Schmidt til jobben som nestleder i Haugaland og Sunnhordland tingrett
 • Anja Bech til jobben som nestleder i Romerike og Glåmdal tingrett
 • lnger Marie Landfald til jobben som nestleder i Søndre Østfold tingrett
 • Bente La Force til jobben som nestleder i Østre lnnlandet tingrett
 • Audhild Pauline Ulvang til jobben som nestleder i Midtre Hålogaland tingrett
 • Ørjan Grønlid til jobben som nestleder i Sør-Rogaland tingrett