I 2007 var gjennomsnittsbeløpet på tilkjente sakskostnader i Borgarting lagmannsrett 132.000 kroner. Mye? Vel, på ti år har sakskostnadene steget med hele 186 prosent.

Les også: Sakskostnadene i tingrettene nær doblet på 10 år

Dette tilsvarer et gjennomsnittsbeløp på 378.000 kroner. Når en arbeidstvist om oppsigelse ikke løses ved arbeidsforhandlinger og neste steg for arbeidstaker er retten, er det klart at risikoen er stor. Ofte så stor at arbeidstaker ikke tar saken videre, og arbeidsgiver kommer seg unna gang på gang.

Dersom du som arbeidstaker har mottatt en oppsigelse fra arbeidsgiver og denne ikke følger kravene etter arbeidsmiljøloven, kan du ha krav på erstatning. Du mener å ha jobbet i henhold til kontrakten og fulgt arbeidsgivers instrukser, så en oppsigelse føles ikke riktig. Gjennom arbeidsforhandlinger med arbeidsgiver prøver du å fremme din sak, men du når overhodet ikke frem. Neste steg vil da være tingretten, ettersom saker om oppsigelse ikke kan tas til forliksrådet. Men når du plutselig står uten jobb, kan det føles som en skummel risikovurdering å ta saken til domstolen. Dette krever både tid og ressurser, og det er dessuten ikke sjeldent at sakskostnadene kan overstige tvistegjenstandens verdi.

Dersom du hverken er organisert gjennom en fagforening eller har tariffavtale, kan du heller ikke bringe saken for arbeidsretten.

David mot Goliat

Lovgiver har forsøkt å etablere et mellomledd før det skal være nødvendig å reise en arbeidstvist om oppsigelse til tingretten, nemlig gjennom arbeidsforhandlinger. Innholdet av arbeidsforhandlingene er imidlertid ikke tilstrekkelig regulert for å verne arbeidstakeren. Vi ser ofte at arbeidsgiver setter seg på bakbeina, ettersom neste steg for arbeidstaker vil være domstolene.

Arbeidsgiver er ofte ressurssterk og frykter ikke for lommeboka dersom tvisten tas til retten, noe som stiller seg annerledes for en arbeidstaker som står på helt egne ben. Jussformidlingen mener derfor at arbeidsforhandlinger er et utilstrekkelig meklingstilbud før domstolen, som gir arbeidstaker rollen som David i en kamp mot Goliat.

Trenger vi et arbeidstvistutvalg?

Som et alternativ til arbeidsforhandlinger, mener Jussformidlingen at det med fordel kan ses til hvordan Husleietvistutvalget (HTU) har opprettet en mer forsonende og rimelig behandling av tvister, før de tas videre til tingretten. HTU tilbyr i første omgang konfliktmekling ved bruk av jurister med utdanning innen mekling, som opptrer nøytrale og upartiske. Ved opprettelsen av et arbeidstvistutvalg vil arbeidstaker ha en bedre forutsetning for å komme til en minnelig løsning med arbeidsgiver gjennom organisert forhandling og mekling, i motsetning til situasjonen med arbeidsforhandlinger slik det står i dag. Over 75 prosent av sakene som mekles i HTU løses dessuten ved forlik, hvilket indikerer hvor velfungerende deres prosess er, og kan bli ved arbeidstvister.

Dersom arbeidstvisten ikke løses ved forlik, kan tvisten skriftlig behandles av utvalget. Kostnadene vil også her være reduserte. Et arbeidstvistutvalg kan derfor, med HTU som modell, gi deg som arbeidstaker råd til å få servert din rett etter oppsigelse fra arbeidsgiver som ikke er i tråd med arbeidsmiljøloven. Jussformidlingen ber derfor lovgiver vurdere om opprettelsen av et arbeidstvistutvalg kan løse disse utfordringene, som et spesialisert organ med profesjonelt meklingstilbud, og komprimerte sakskostnader.