EFTAs overvåkingsorgan ESA mente Kristiansand kommune brøt EØS-reglene for offentlige anskaffelser da kontrakten til det omstridte parkeringshuset ble tildelt.

– Kommunen valgte en anbudsprosess vi mener brøt med EØS-reglene. Det regelbruddet kan dessuten ha gitt Kristiansand både færre og dårligere anbud, både når det gjelder pris og kvalitet, uttalte ESAs Sven Erik Svedman til NRK i fjor vår.

Norske myndigheter har støttet Kristiansand kommunes tolkning av anbudsreglene, og anførte overfor domstolen at de kontraktene det var snakk ikke var omfattet av direktivet for offentlige anskaffelser. Regjeringsadvokaten prosederte på at kontrakten primært gjaldt bortfeste av eiendom for 50 år, under vilkår om utvikling og drift av et parkeringshus i perioden.

Felt på tre punkter

EFTA-domstolen gir ESA fullt medhold, og konkluderer med at Norge har brutt forpliktelsene etter direktivet. 

EFTA-domstolen gir i dommen føringer for hvordan direktivet skal tolkes når det er flere typer kontrakter involvert i ett og samme anbud.

EFTA skriver i en pressemelding at når en offentlig kontrakt innholder elementer av både en offentlig bygge- og anleggskontrakt og en annen type kontrakt, er det kontraktens hovedmål som avgjør hvilken del av EØS-reglene om offentlige kontrakter som skal anvendes. Vurderingen må foretas i lys av de forpliktelser som er vesentlige og fremtredende, og som derfor karakteriserer transaksjonen, i motsetning til de forpliktelser som bare er avledede eller supplerende og som er påkrevet av selve målet med kontrakten.

EFTA-domstolen fant at kontraktenes hovedmål i denne sak var offentlig bygg og anlegg.

Etter domstolens syn har Norge derfor brutt direktivet på tre punkter, ved:

  • ikke å kunngjøre anbudskonkurransen i hele EØS-området,
  • ikke å bruke riktige CPV-koder (som angir kontraktstype), og ved
  • ikke å sette tilstrekkelig lang anbudsfrist.

RA: – Utpreget konkret

Ettersom det aktuelle parkeringsanlegget allerede er bygget, mener advokat Torje Sunde ved Regjeringsadvokaten at dommen ikke får praktiske konsekvenser.

– Dommen fra EFTA-domstolen er en fastsettelsesdom, som innebærer at et EØS-rettsbrudd er konstatert. Generelt er det slik at staten har plikt til å innrette seg lojalt etter slike fellende dommer, jf. ODA-avtalen artikkel 33. Hva det betyr i den enkelte sak, må imidlertid vurderes konkret. Denne saken gjaldt inngåelsen av kontrakter om et parkeringshus som nå er bygget, altså et fortidig forhold. Dommen er også utpreget konkret. Vi kan derfor ikke se at dommen får andre praktiske konsekvenser enn at EØS-rettsbruddet er konstatert, sier Sunde.

Les norsk sammmendrag av avgjørelsen her

Les hele dommen her