Når det skal utnevnes dommere til ordinære norske domstoler, er det Innstillingsrådet for dommere som innstiller potensielle kandidater. På samme måte er det i EU et panel som gjennomgår foreslåtte kandidater til EU-domstolen.

I EFTA-domstolen, derimot, er prosessen slik den er for Trygderetten og Arbeidsretten i Norge: Dommerne utnevnes direkte av departementet, uten behandling i en uavhengig instans.

For rundt ti år siden etterlyste EFTA-domstolens daværende president, sveitsiske Carl Baudenbacher, opprettelsen av et panel for utnevning av dommere til EFTA-domstolen. Dette har ingen av medlemslandene prioritert å følge opp. Nå har derfor Baudenbacher og tre professorer sendt en formell klage til EFTAs overvåkingorgan ESA, der de argumenterer for at statene dermed bryter EØS-avtalen.

– Står ikke fritt

Begrunnelsen er at EU-traktatens artikkel 255 pålegger medlemslandene å forelegge kandidater til et dommerpanel, bestående av tidligere dommere ved EU-domstolen. Noen tilsvarende regel finnes ikke for EFTA-domstolens vedkommende.

«It is clear that the commitment made by the EEA/EFTA States in Article 108(2) EEA is to be interpreted in light of present day conditions. The EEA/EFTA States cannot therefore claim that they are free to decide whether or not to amend the SCA by creating a body such as the Article 255 Panel», heter det i klagen, som ble oversendt til ESA den 22. mars.

Foruten Baudenbacher, er klagen signert av professor ved UiO Mads Andenæs, professor ved British Institute of Comparative Law Duncan Fairgrieve og den italienske professoren Maurizio Lo Gullo.

I brevet til ESA legger klagerne hovedansvaret for den manglende reformen på Norge:

« The complainants note that at the above-mentioned EFTA Ministerial Meeting of 26 June 2017 in Longyearbyen, Svalbard, the governments of Iceland and of Liechtenstein have signalled their openness to the establishment of an Article 255-panel in the EFTA pillar45 . It is the Norwegian government which strongly opposes the creation of such an institution. (...) So although Norway bears the main blame for the untenable situation in the EFTA pillar, the fact remains that the two other governments have not taken any steps to improve the situation. Therefore, all the three EEA/EFTA States are in breach of their obligations under the EEA Agreement.»

Professor Finn Arnesen har ikke synspunkter på klagens mulighet til å føre frem, men støtter intensjonen. Han synes det er en god idé å innføre et panel, slik EU-domstolen har.

– Jeg tror for det første at et slikt panel vil skape større tillit til at den best egnede faktisk får jobben. I tillegg vil det også hindre at tildeling av dommervervet inngår i en større kabal som myndighetene av en eller annen grunn skulle ha behov for å løse, sier Arnesen.

Kritikk fra flere

Baudenbacher og professorene er ikke de eneste som har tatt til ordet for en slik endring. Spørsmålet om reformer i EFTA-domstolen er også tatt opp av professor ved UiB Halvard Haukeland Fredriksen, i 2019. I en artikkel pekte han på at dagens EFTA-domstol har flere svakheter, både med hensyn til ressurser og med hensyn til utnevnelsene.

– Jeg mener, som jeg skrev i blogginnlegget, at EFTA-domstolen bør styrkes med to ekstra dommere, flere utredere og tettere samarbeid med EU-domstolen. Samtidig bør EFTA-statene legge til rette for flere foreleggelser fra både nasjonale domstoler og domstolslignende klagenemnder, uttalte Fredriksen til Rett24 den gangen. I tillegg ønsker han et uavhengig panel til å godkjenne statenes dommerkandidater.

Også professor ved BI Morten Kinander har kritisert dagens system. I desember 2019 uttalte han til Rett24 at EFTA-domstolen etter hans syn er overmoden for reform, og at norske domstoler bør vurdere å spørre EU-domstolen til råds i stedet.

Les: – Er EFTA-domstolen fortsatt egnet?

Perioden til Norges nåværende dommer i EFTA-domstolen, Per Christiansen, utløper ved utløpet av 2022.