På det meste lå det opp mot 40 klager mot Norge til behandling i EMD. Disse er avgjort i rykk og napp i årene som er gått siden. I høst gjorde domstolen en storopprydding, og kvitterte ut mer enn 20 klager. Ni av disse endte med fellelse, mens resten ble forkastet. Totalt er Norge nå felt for krenkelse av EMK artikkel 8 i 23 barnevernsaker.

Annonse

Vi søker inntil fire juridiske seniorrådgivere til et av Innlandets fremste juridiske fagmiljøer

Forkastes

Torsdag kom nok en bolk med norske barnevernavgjørelser. Denne gangen gjaldt det seks klager over omsorgsovertakelser, uten at tvangsadopsjon var et tema. Alle klagene ble levert i 2021, altså etter at Høyesterett korrigerte norsk praksis i tråd med retningslinjene fra Strand Lobben-avgjørelsen fra 2019.

I samtlige av de seks sakene som nå er avgjort forkastes klagene som «manifestly ill-founded», på materielt grunnlag. Denne typen materielle «avvisninger» er en type konklusjon EMD kommer til i saker den etter en konkret vurdering mener klart ikke kan føre frem.

Dette til forskjell fra saker som avvises på prosessuelt grunnlag, typisk fristbrudd eller manglende uttømming av nasjonale rettsmidler.

«Legitimate aims»

Graden av samvær som er satt i sakene varierer mellom 6 og 12 samvær i året. I den avgjørelsen der samværet var satt til seks ganger i året, skriver EMD:

«Having regard to the foregoing, the Court finds that the reasons provided for the limitations on the applicant’s contact rights were based on the children’s best interests in that regard and that they were relevant and sufficient in the circumstances of the case. The impugned decisions do not indicate that insufficient regard was paid to the respondent State’s positive duty to take measures to preserve family bonds to a reasonably feasible extent. In the circumstances of the instant case, the Court also notes that the domestic authorities did not rule out that the applicant’s situation might change in such a way that she could regain care of the children. Lastly, in the circumstances of this case, the Court also considers it relevant that, under domestic law, the applicant may apply to have the contact rights decided anew when a certain period of time has passed or there is information about significant changes in the situation relevant to the issue of contact rights (...).

Having reviewed all the material before it, the Court further considers that the instant case does not disclose any shortcomings relating to the domestic decision-making process. In the light of the foregoing the Court finds that the interference with the applicant’s right to respect for her family life was proportionate to the legitimate aims pursued and thus was “necessary in a democratic society” for the purposes of Article 8 § 2.»

Annonse

Advokat/-fullmektig

Ikke kommunisert

Selv om det over det siste halvåret altså er avgjort svært mange barnevernklager mot Norge, er det fortsatt flere saker igjen som ligger til behandling. Hvor mange er noe uklart, ettersom Norge bare orienteres om de klagene som blir kommunisert.

Henriette Busch, som håndterer disse sakene for Regjeringsadvokaten, opplyser at de seks sakene som ble kunngjort torsdag ikke var kommunisert til norske myndigheter. Det innebærer at EMD mente sakene var så klare at det ikke var nødvendig med en kontradiksjonsprosess for å konkludere.

– Vi tar EMDs avgjørelser i disse seks sakene til etterretning, sier Busch.

Avgjørelsene finner du her.