Monster er den tredje største aktøren i energidrikkmarkedet i Norge, etter Red Bull og Battery. For tre år siden ble en nykommer stiftet, Manimal Energy AS, og Monster gikk raskt til søksmål mot selskapet, fordi de mente at deres varemerke ble etterlignet og utnyttet. For det først mente de emballasjen og slagordet hadde for stor konspetuell likhet, for det andre mente de at det å legge seg så tett opptil Monsters profil er en illojal konkurransehandling i strid med markedsføringsloven.

Dette fikk de ikke gehør for i tingretten, og sist uke kom Borgarting lagmannsrett til samme resultat. Retten mener forskjellen mellom de to boksene er så store at det ikke foreligger reell forvekslingsfare:

«Monsters boks domineres av den grønne figuren på forsiden, betegnet som en «klo», som den gir klare assosiasjoner til, men som også kan oppfattes som en henvisning til bokstaven «M» i Monster. Figuren kan for øvrig også oppfattes som et bilde av havhester eller lignende, jf. at den høyre delen ikke henger sammen med den venstre øverst. Videre står ordmerket «Monster», med den karakteristiske «ø»-aktige «o»-en, tydelig i hvitt. Noe lignende finner man ikke på Manimals boks, og helhetsinntrykket av boksene blir derfor klart forskjellig. Lagmannsretten er i hovedsak enig i Manimals anførsler om ulikhetene: Produktene har forskjellig navn, et forhold som er helt sentralt ved sammenligningsvurderingen, og navnene er plassert tydelig på boksenes forside. Navnene har forskjellig farge og forskjellige skrifttyper. Manimals boks har bilde av et panter- og menneskehode og en tegning av et panterhode, mens Monsters ikke har noe bilde av dyr eller menneske. Manimal har sitt slagord øverst på boksen, mens Monster der angir hva drikken inneholder i form av vitaminer osv. Størrelsen på boksene er også forskjellig.

Det som er av likhet, er fargene. Så forskjellige som boksene er ellers, anser lagmannsretten det klart at fargebruken ikke er tilstrekkelig til at det kan konstateres noen forvekslingsfare etter markedsføringsloven § 30. Det kan klart nok heller ikke det forholdet at navnene har samme forbokstav, like mange bokstaver i navnet og en «n» som tredje bokstav. Slik boksene framstår, foreligger det heller ikke noen konseptuell likhet som kan medføre at det foreligger noen risiko for at produktene samlet sett kan forveksles.»

Monster må dekke Manimals sakskostnader med 649.760 kroner.

Du kan lese dommen her