De åtte barna gikk i fjor vår siste året på en ungdomsskole på Nedre Romerike, da de fant ut at det ville være mulig å endre karakterene om de skaffet seg tilgang til lærerens passord.

Ved å rigge opp et skjult kamera oppå en høyttaler i klasserommet, klarte elevene å gjøre et saktefilm-opptak av læreren mens passordet ble tastet inn. Etterpå delte de filmen på en chatgruppe mellom seg, for sammen å tyde hva som ble skrevet inn.

Ville inn på skole

Dermed kunne de, hjemme fra barnerommene, logge seg inn via skolens portal, og justere karakterene etter hva de mente var passende. Dette skjedde like før sommerferien tok til i fjor. En av de domfelte forklarte at målet var å få gode nok karakterer til å komme inn på Lillestrøm videregående skole.

Endringene ble imidlertid raskt oppdaget, og samtlige åtte tilsto da de ble konfrontert av politiet. I Nedre Romerike tingrett ble saken avgjort som tilståelsessak, og aktor la ned påstand om 24 dagers betinget fengsel, og en bot på 5000 kroner.

Tingretten kom imidlertid til at det på grunn av de siktedes unge alder var grunnlag for å bruke særbestemmelsen om straffutmålingsutsettelse, med en prøvetid på to år.

Dette er det som ble kalt domsutsettelse i den gamle straffeloven.

Lite rettspraksis

Påtalemyndigheten anket avgjørelsen, og i går falt dommen i Eidsivating. Lagmannsretten konstaterer at det finnes begrenset rettspraksis om datainnbruddsbestemmelsen, og at det som finnes, i liten grad gir veiledning for en sak som dette. Retten legger til grunn at saksforholdet i utgangspunktet tilsier mellom 20 og 30 dager ubetinget fengsel, men mener, i likhet med partene, at ubetinget fengsel er utelukket grunnet alderen. Retten skriver videre:

«Lagmannsretten har, på grunn av alvoret i saken, vært noe i tvil om det er riktig å reagere med en straffutmålingsutsettelse, men er likevel blitt stående ved at det er en tilstrekkelig reaksjon i dette tilfellet. Lagmannsretten legger stor vekt på de siktedes unge alder. De var 16 år på gjerningstidspunktet, med unntak av tre, som var 15 år gamle.

(...)

Alle de siktede tilstod forholdene umiddelbart i politiavhør. Lagmannsretten er enig med tingretten i at tilståelsene viser at de siktede har vist anger og vilje til å gjøre opp for seg, og også at de har forstått alvoret i handlingene.
Lagmannsretten legger dessuten betydelig vekt på den lange saksbehandlingstiden.»

Fikk bøter

Eidsivating legger også vekt på at det utelukkende grunnet kapasitetsproblemer i politiet tok seks måneder fra forholdet ble tilstått, til siktelse ble tatt ut i januar i år.

– Utsatt straffutmåling innebærer at det, forutsatt at det ikke begås nye lovbrudd i prøvetiden, ikke vil bli utmålt noen straff. Bøtene vil imidlertid bli stående, sier forsvarer for en av de domfelte, Henning Bjercke.

Samtlige av de åtte elevene fikk 5000 kroner i bot, og to av dem fikk inndratt sine mobiltelefoner.