Retten til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land har vært feilpraktisert siden 2012. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, NAV-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch holdt mandag en felles pressekonferanse.

Vågeng opplyser at de så langt har avdekket 2400 vedtak fattet på uriktig grunnlag.

– Til dere som er berørt, dette er veldig leit og jeg beklager det på det sterkeste.

Annonse

Advokat/-fullmektig

Busch opplyste deretter at det så langt er avdekket 48 tilfeller av uriktige domfellelser. I 36 av disse er det idømt ubetinget fengselsstraff, den lengste skal være på åtte måneder ubetinget. Denne skal være ferdig sonet.

Feilen skyldes at en endring i EØS-forordningen om koordinering av trygdeytelser, som ble gjennomført i 2012, ikke er blitt fanget opp på riktig måte av NAV. NAV skal derfor ha politianmeldt en rekke trygdemottakere på bristende rettslig grunnlag.

Mistanken om at noe var galt ble vekket av Trygderetten høsten 2017, opplyste Vågeng under pressekonferansen. Dette førte til at det sommeren 2018 ble satt i verk en grundigere juridisk vurdering av regelverket, men først 16. oktober 2019 ble riksadvokaten orientert.

– Jeg skulle gjerne sett at Riksadvokatembetet ble orientert på et tidligere tidspunkt, sier Tor-Aksel Busch. Han mener man må legge til grunn at det er blitt levert anmeldelser fra NAV også etter at tvilen oppsto høsten 2017. Riksadvokaten har imidlertid foreløpig ikke oversikt over når den siste anmeldelsen ble levert.

Verken påtalemyndighet eller domstoler har altså fanget opp feilen.

– Dette er en påminnelse til både påtalemyndighet og domstoler om at man kritisk må ettergå den rettslige siden ved anmeldelse fra offentlige myndigheter, sier riksadvokat Busch.

Busch fortalte at de, etter orienteringen 16. oktober, umiddelbart startet arbeidet for å få løslatt folk som eventuelt satt og sonet. Det gjorde ingen, men de fikk stoppet en domfelt som var på vei inn, «nærmest på vei inn fengselsporten», som Busch sa.

Gjenopptakelseskommisjonen ble varslet om saken sist uke, opplyser kommisjonens leder, Siv Hallgren.

– Kommisjonen ble orientert sist uke. Det er foreløpig ikke levert gjenopptakelsesbegjæringer, men det ligger vel i sakens natur at det vil kunne komme, sier Hallgren til Rett24.

Marius Dietrichson i Advokatforeningen sier til NTB at alle skal klandres.

– Det gjelder dommere, påtalemyndigheten og også oss forsvarere. Vi må også ta vår del av ansvaret for at saker som dette har kunnet gå gjennom rettsapparatet uten at feilen har blitt oppdaget. Det beklager jeg, sier han til nyhetsbyrået.