Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli i år. Hensikten med loven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Loven innebærer også at virksomheter må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet virksomhetene gjør for å sikre dette.

Det er naturlig at næringsdrivende har spørsmål til hvordan de skal forholde seg til alle kravene i loven, og til hvordan Forbrukertilsynet skal føre tilsyn med lovens bestemmelser. Noen er bekymret for at det ikke foreligger tilstrekkelig veiledning enda, og det pekes på at Forbrukertilsynet ikke bør sanksjonere eventuelle lovbrudd før vi har kommet med mer konkret veiledning. Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) stilte i forrige uke spørsmål om dette til barne- og familieminister Kjersti Toppe, og tok til orde for at Forbrukertilsynet burde utsette bruken av reaksjoner.

Det er ikke noe mål å sanksjonere raskest mulig. Vår hovedarbeidsmetode er dialog og veiledning, det gjelder også for åpenhetsloven.

Start med det som er klart

Det er avgjørende at alle berørte virksomheter kommer raskt i gang med arbeidet for å påse at retningslinjer og interne systemer overholder kravene i åpenhetsloven. Det foreligger allerede nå tilstrekkelig med informasjon til at næringslivet kan komme i gang med dette. I stedet for å spekulere i hvor minimumsgrensene går og andre uklarheter, må virksomhetene starte med det som allerede i dag er klart.

På Forbrukertilsynets nettside ligger det allerede en del informasjon. Vi har også laget en guide som skal gjøre det lett å komme i gang. Disse fem punktene kan virksomhetene selv utføre. Vi oppfordrer til systematisk arbeid for å sette virksomheten i stand til å foreta gode nok aktsomhetsvurderinger, og etablere verktøy for å håndtere forespørsler om informasjon. 

Bruk av sanksjoner?

Vi har stor forståelse for at næringslivet må få anledning til å sette seg inn i de nye bestemmelsene. Derfor vil Forbrukertilsynet i hovedsak vektlegge veiledning i den første tiden etter loven trer i kraft. I tillegg til informasjon på våre nettsider, vil vi gi råd via møter, foredrag, konferanser og lignende.

Det er likevel viktig å understreke at Forbrukertilsynet vil slå ned på omfattende og åpenbare brudd på lovens bestemmelser. Eksempler på dette vil kunne være klare brudd på informasjonsplikten. Næringsdrivende som ikke er sitt ansvar bevisst, og ikke kommer i gang med arbeidet for å innrette seg etter loven, vil risikere sanksjoner.

Forbrukertilsynets oppfølging, med både dialog, veiledning og muligheten for sanksjonsbruk, er en forutsetning for at lovens formål oppfylles. Den aller viktigste forutsetningen er likevel at næringslivet oppfyller sine plikter i loven.