Lovendringen som åpnet for ankesiling i seksårssakene, har medført at rundt halvparten av de mest alvorlige straffesakene nektes ankebehandling. Dette førte til at Høyesterett i fjor høst slapp inn en prinsippsak om hva som skal til for å nekte anke i denne typen saker.

I kjennelsen skrev Høyesterett at domfellelsen i stor grad bygget på en vurdering av troverdigheten av fornærmedes og tiltaltes forklaringer, og at det med et slikt bevisbilde vanskelig kan skje en reell overprøving på annen måte enn ved muntlig ankeforhandling.

Les: Høyesterett med prinsipputtalelser om ankenektelse – hever terskelen

Konkret dreide det seg om en voldtektssak, der mannen i Asker og Bærum tingrett var blitt dømt til seks og et halvt års fengsel for grove voldtekter og mishandling av sin daværende kjæreste. Lagmannsretten skrev i silingsbeslutningen at den fant det «klart at anførslene i forsvarerens støtteskriv ikke på noen avgjørende måte rokker ved tingrettens bevisvurdering».

Annonse

Spennende karrieremulighet for advokat med erfaring innen skatterett

Full frifinnelse

Etter at Høyesterett opphevet ankenektelsen, ble spørsmålet vurdert på nytt av Borgarting. Denne gangen endte det med at saken ble fremmet til ny behandling. Fredag kom dommen: Tiltalte frifinnes på alle punkter.

Et vesentlig bevis har dukket opp siden forrige runde. Under forhandlingene i Høyesterett kom det nemlig frem at kvinnen hadde anmeldt menn for voldtekt tidligere. Borgarting lagmannsrett skriver:

«Etter en samlet vurdering er lagmannsrettens flertall, bestående av samtlige dommere med unntak av meddommer (...), kommet til at påtalemyndigheten ikke har ført bevis som kan underbygge at A, utover enhver rimelig og fornuftig tvil, er skyldig slik som beskrevet i tiltalen post I a og b, samt post II a og b. (...)

Etter flertallets syn er det klare holdepunkter for at B i tiden forut for september 2019, gjennomgående har underrapportert til omverdenen, herunder til hjelpeapparatet og til politiet, om omfanget av hennes rusproblemer. (...)

B har tidligere anmeldt tre forskjellige menn, herunder faren til deres felles barn, for overgrep. Samtlige saker er henlagt, til dels etter en konstatering av at B har snakket usant. Dette skaper en ytterligere usikkerhet.»

Flertallet bestod av fagdommerne og fire meddommere. Et mindretall på én meddommer stemte for domfellelse.

– Det er et alvorlig tankekors at lagmannsretten, nå etter ankeforhandling, kommer til at det verken er grunnlag for å konstatere straffeansvar eller erstatningsansvar, når lagmannsrettens ankeutvalg i juni 2021 mente det var klart at anken over skyldspørsmålet ikke ville føre frem. Dette illustrerer med all tydelighet hvor dramatisk det er for rettssikkerheten at en stor andel av ankene i alvorlige straffesaker nektes fremmet av lagmannsretten, sier forsvarer Simen Skjønsberg.

Mannen dømmes imidlertid til 24 dagers fengsel for trusler. Dette er forhold som ble rettskraftig avgjort i tingretten.