Før jul kom Sivilombudsmannen til at myndighetene må slutte å inndra løyvene fra drosjeeiere som er dømt for vold. Bakgrunnen var en sak der en drosjeeier var dømt for vold i nære relasjoner, med den følge at hans løyve ble inndratt. 

Det rettslige spørsmålet handler om definisjonen av begrepet «god vandel» i yrkestransportloven § 4.

Fylkeskommunen mente at vandelskravet for drosjeløyvet omfatter enhver alvorlig lovovertredelse, og at voldsdommen denne saken dreide seg om innebar at vandelskravet ikke lenger var oppfylt. Ombudsmannen mener imidlertid at loven ikke gir adgang til å legge vekt på voldsdommer. Hvilke typer straffbare handlinger som kan benyttes i vandelsvurderingen hva gjelder løyver, er nemlig etter ombudsmannens syn uttømmende angitt i EUs transportforordning. Og der er ikke vold nevnt.

Dette til forskjell fra spørsmålet om å få kjøreseddel, altså tillatelse til å kjøre en drosje, der voldsdommer normalt vil bli vektlagt. Løyve handler om retten til å eie drosjer.

Under tvil

Den aktuelle fylkeskommunen anførte unntakshjemmelen «særlige grunner» måtte kunne hjemle et tilbakekall av løyvet, ettersom det etter fylkeskommunens syn ville stride mot den alminnelige rettsbevissthet dersom mannens løyve ikke ble tilbakekalt.

Nå har klagenemnda vedtatt at Ombudsmannens rettsforståelse under tvil skal legges til grunn. I bakgrunnen for omgjøringsvedtaket, skriver Fylkesadvokaten:

«Dersom forvaltningen har en klar oppfatning om at gjeldende rett må oppfattes på en annen måte enn det ombudsmannen har gjort, må forvaltningen kunne unnlate å følge ombudsmannens uttalelse. l motsatt fall ville det være misvisende å hevde at ombudsmannens uttalelser ikke er rettslig bindende. Under henvisning til det som er anført foran, mener fylkesadvokaten at det er grunn til alvorlig tvil om hvorvidt Sivilombudsmannens uttalelse gir uttrykk for en riktig rettsoppfatning Fylkesadvokaten mener at klagenemndas vedtak er bygget på en riktig rettsanvendelse.»

Den voldsdømte drosjeeierens prosessfullmektig, Mudassar Amin, sier til Rett24 at han er bekymret for hvor mange som kan ha blitt fratatt løyvet på bakgrunn av feil rettsanvendelse.

– At fylkesadvokaten forsøker, uten hell, å heve seg over Sivilombudsmannens rettsanvendelse får så være. Jeg håper Fylkesadvokaten straks og på eget initiativ tar kontakt med samtlige personer som det er begått urett mot i slike saker, sier Amin, ved In Solidum Advokatfirma.

Les ombudsmannens siste avgjørelse her