Sist uke ble det kjent at en mangeårig dommer ved Oslo tingrett var siktet for besittelse av overgrepsmateriale, i form av bilder som seksualiserer barn. Advokat i Barneadvokatene, Thea W. Totland, gikk deretter ut og krevde en granskning av alle relevante saker der den aktuelle dommeren hadde vært involvert.

Når har Oslo tingrett, etter samråd med Advokatforeningen, kommet til at det ikke er grunn til å se på saker som er eldre enn fem år. Femårsfristen er satt med utgangspunkt i at gjerningstidspunktet for forholdet i siktelsen, er av nyere dato.

Seks straffesaker

I et brev til Totland, som Rett24 har fått innsyn i, skriver tingretten at det kun er én relevant sak som er blitt endelig avgjort av den aktuelle dommeren de siste fem årene. De resterende fem straffesakene han har behandlet, er eller vil bli avgjort i lagmannsretten. Dommeren har de siste fem årene:

  • ikke behandlet noen barnevernssaker
  • ikke behandlet noen foreldretvistsaker eller andre saker etter barneloven der mulige overgrep mot barn har vært et tema
  • avsagt dom i seks straffesaker som dreier seg om overgrep mot barn. Fire av disse sakene har senere vært behandlet i lagmannsretten, èn er tilståelsessak og èn er henvist til ankeforhandling i lagmannsretten.

Tingretten ser ikke behov for at de som har vært prosessfullmektiger, forsvarere eller bistandsadvokater i sakene, skal få oversendt en underretning om at dommeren nå er siktet, skriver sorenskriver Yngve Svendsen i brevet.

Advokatforeningen enig

Advokatforeningens generalsekretær, Merete Smith, sier til Rett24 at hun deler oppfatningen om at prosessfullmektigene i de aktuelle sakene ikke skal orienteres.

– Gjennomgangen viser at han i disse fem årene kun har endelig avgjort én sak, og det er en tilståelsessak. Dette tatt i betraktning, mener vi ikke det er grunnlag for det, nei, sier Smith.

Ut fra det Smith har fått opplyst om siktelsen, mener hun også at fem år er en passende periode. Tingretten opplyser i brevet at retten vil besvare eventuelle spørsmål fra advokater om hvorvidt konkrete saker de har hatt som vedrører overgrep mot barn, har vært behandlet av dommeren.

– Jeg er fornøyd med svaret, og synes det var raskt og bra håndtert av sorenskriver Svendsen, sier advokat Thea Totland.

Den siktede dommerens forsvarer, Vegard Aaløkken, opplyser at hans klient fortsatt nekter straffskyld. Kripos opplyser fredag at de ikke har ny informasjon i saken.

Dommeren søkte og fikk innvilget avskjed forrige torsdag.