– Siden samarbeid med norske advokatfirmaer er et nytt felt for oss, vil vi gå skrittvis frem og se hvordan vi kan ha størst mulig nytte av samarbeidet, skriver Gunnar Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, i en kronikk på Juridika.

Han opplyser at Helsingforskomitéen nå blant annet er involvert i arbeidet med den ukrainske riksadvokatens nettside for innsamling av dokumentasjon på krigsforbrytelser begått etter den russiske invasjonen.

– Vi vil også levere materiale til ICC, som har startet ny etterforskning etter krigsutbruddet 24. februar 2022, og myndigheter i Norge (Kripos) og andre land som kan bidra til rettsoppgjøret ved å utøve universell jurisdiksjon. FN har etablert en egen undersøkelseskommisjon. I dette arbeidet har vi behov for støtte fra norske advokatkontorer. Vi trenger finansiell støtte til å øke vårt arbeid med dokumentasjon. Vi har behov for hjelp med å analysere og presentere saker for sanksjoner, strafferettslig etterforskning internasjonalt eller nasjonalt eller til Den europeiske menneskerettighetsdomstol og traktatorgan i FN. Det kan også være behov for støtte til å identifisere vitner eller ofre for brudd på menneskerettighetene eller internasjonale forbrytelser, uttaler Ekeløve-Slydal.

Kontorplass

Han oppfordrer norske advokatkontor til å å skrive eller signere kronikker, og til å kommentere saker i media som relaterer seg til å fremme rettsoppgjør, menneskerettigheter og flyktningers rettigheter. Wikborg Rein og Selmer er to firmaer som allerede har signalisert at de vil delta i arbeidet på pro bono-basis, ifølge Helsingforskomitéen.

Ekeløve-Slydal opplyser at mange advokater som komitéen har samarbeidet med i  og fra Russland, Ukraina og Belarus nå har behov for å komme seg ut av landene de oppholder seg i og oppholde seg i Norge eller i et annet europeisk land for kortere eller lengre perioder.

– Det kan her være behov for støtte fra norske advokatkontor gjennom å stille kontorplass til disposisjon og gjerne også nødvendig utstyr for å kunne arbeide fra Norge. Advokater som har vært nødt til å forlate hjemlandet og arbeidet sitt, kan ha behov for kollegial kontakt med andre advokater, samtidig som de har behov for å samarbeide om å fremme saker, skriver han.