Under høringen i komitéen tidligere denne måneden, trakk flere av høringsinstansene frem at det er svært komplisert å sette seg inn i det nye regelverket.

Da Stortingets justiskomité tirsdag avga innstillingen til Stortinget om ny personvernlov, var dette et av punktene det ble fokusert på.

I innstillingen skriver komitéen at «(d)et blir i praksis avgjørende at Datatilsynet gir aktiv støtte og veiledning»:

«Komiteen mener det også må vurderes om kapasiteten til Datatilsynet er tilstrekkelig i møte med den nye loven og implementeringen av forordningen. Komiteen mener Datatilsynet må styrkes.»

Innstillingen skal etter planen debatteres og vedtas i Stortinget tirsdag om en uke, 22. mai.

Loven kan imidlertid ikke tre i kraft før GDPR er trådt i kraft i EØS-avtalen.

Etter det Rett24 kjenner til, skjer dette mest sannsynlig ikke før rundt 1. august.

Dette fordi EØS-komitéen tenker behandle saken i starten av juli, ikke juni som tidligere planlagt. Deretter tar det 30 dager før Liechtensteins konstitusjonelle forbehold kan heves, og forordningen innlemmes i EØS-avtalen.

Les hele innstillingen fra justiskomitéen her