Førstelagmann Monica Hansen Nylund ved Hålogaland lagmannsrett fikk æren av å administrere premieren på den helt nye 5+2-konstruksjonen i norsk rettspleie.

Ordningen med lagrettebehandling av 6 års-saker ble avskaffet fra nyttår, og erstattet av en ny meddomsrett. I stedet for tre fagdommere pluss lagrette eller fire meddommere, blir den nye normalordningen nå to fagdommere og fem lekdommere. 

Nye rutiner

Knekkpunktet for den gamle juryordningen ble satt til årsskiftet 2017-2018, slik at saker som ble anket senere enn 2017, skulle følge ny ordning. Og den aller første saken som rakk å komme til behandling etter ny ordning, en narkosak fra Troms- og Finnmark statsadvokatembeter, startet altså opp onsdag.

Førstelagmann Monica Hansen Nylund sier de har innført nye rutiner når det gjelder loddtrekningen av det rette antall lekdommere, men at hun ellers ikke tror saken vil arte seg veldig annerledes enn en tradisjonell 4+3-sak.

Jensen-saken til slutt

– En av fordelene med dette, er at nå kan lekdommerne få tilsendt tingrettsdommen i forkant, slik de får i alle andre saker. I jurysakene fikk de ikke vite noe på forhånd. Dette er en fordel rent logistisk, ved at vi kan få avklart inhabilitetsspørsmål i forkant. Ellers er vi vant til å håndtere saker med 3 pluss 4, og dette medfører ikke store forskjeller. Det er fortsatt sju dommere og sju stoler, sier Hansen Nylund.

6 års-saker anket før nyttår 2017 vil nå gradvis bli sjeldnere, frem til august. Da kommer det som formodentlig blir den aller siste jurysaken, Eirik Jensen-saken, opp til lagrettebehandling i Borgarting lagmannsrett.

Ble splittet i tre

I Borgarting er den første 5+2-saken berammet 9. mars. I mellomtiden har overgangsordningen skapt en original problemstilling, da flere tiltalte i samme 6 års-sak valgte å anke på hver sin side av nyttår. Konsekvensen er at ankesaken nå må behandles i hele tre forskjellige forhandlinger.

– Ja, det stemmer, sier lagdommer Christian Lund, som har forberedt saken.

– Det dreier seg om en sak med fem tiltalte, der alle unntatt én anket før nyttår. Av disse var det kun én som anket over bevisvurderingen. Deretter var det én som etter nyttår anket over straffutmålingen. Det som var helt klart, var at den saken som ble anket sist, skal behandles etter det nye systemet. Da kan sakene ikke forenes, det er ikke et alternativ. Spørsmålet var om de øvrige kunne forenes, men da måtte de som kun hadde anket straffutmålingen, sitte gjennom en hel lagrettesak, uten at de egentlig var en del av den. Det ble derfor besluttet at det var mest praktisk å dele disse opp i én lagrettesak, og én ankesak som kun gjelder straffutmåling, forklarer Lund.

Dermed blir det nå totalt tre separate ankeforhandlinger for de fem domfelte – én lagrettesak, én straffutmålingssak etter det gamle 4+3-systemet, og én straffutmålingssak etter 5+2-systemet, opplyser Lund.