Styret i Tilsynsrådet konkluderte i 2022 med at Per Danielsen bør fratas bevillingen og forbys å drive rettshjelp. Danielsen gikk til sak om gyldigheten av vedtaket, men tapte dette søksmålet da Oslo tingrett behandlet saken i fjor vår. Tingretten skrev:

«Det samlede bildet av forholdene behandlet i vedtaket viser at det ikke er tale om enkeltstående, mindre alvorlige overtredelser, men derimot vedvarende vesentlig avvik fra akseptabel advokatadferd. Det er bevist gjentatte klanderverdige handlinger og brudd på profesjonelle plikter, som medfører et omfattende tillitstap for Danielsen. Det vil også medføre et alvorlig tillitstap for advokatstanden dersom Danielsen får beholde bevillingen.»

Annonse

Advokat | Oslo | Eiendom

Nådde ikke frem

Danielsen anket dommen, men i november besluttet lagmannsretten at anken ikke skulle tillates fremmet. Silingsbeslutninger kan kun ankes på saksbehandlingsfeil, og nå har Høyesteretts ankeutvalg konkludert med at silingsbeslutningen ikke skal oppheves.

Dermed blir tingrettsdommen fra i fjor stående, der vedtaket om at Danielsen skulle fratas bevillingen og forbys å drive rettshjelp ble funnet gyldig.

– Rettsløs

– Alt har falt mellom to stoler. Jeg føler meg rettsløs. Jeg har opplevd fire ganger hverken å få prøvet anførslene eller innsigelsene mine. Det er ikke bare skuffende. Det har vært skandaløs unnlatelse av realitetsprøving både i tilsynsorganene, tingretten og lagmannsretten. Alle nevnte har unnslått seg og sluppet unna med det. Høyesterett kan motsatt bare prøve saksbehandlingen, ikke realiteten. Her mener jeg «saksbehandlingen» er definert meget snevert, men det er Høyesterett som avgjør, sier Danielsen.