I en oppsigelsessak hadde Gulating lagmannsrett kommet til at arbeidstakeren ikke skulle fratre under tingrettens behandling av tvisten, men at han heller ikke hadde rett til å utføre arbeid mens han sto i stillingen etter aml § 15-11 andre ledd. Høyesteretts ankeutvalg mener denne mellomløsningen, der arbeidstakeren hverken fratrer eller fullt ut bli stående i stillingen, var problematisk.

Utvalget konstaterer at ordlyden kun gir domstolene kompetanse til å bestemme at arbeidstaker skal fratre, men at den ikke nevner den mellomløsning at vedkommende gis rett til å «stå i stillingen» for så vidt gjelder lønn, men ikke med hensyn til å utføre de arbeidsoppgavene som hører til denne stillingen.

Oppheves

«Når loven gir retten anledning til å bestemme at arbeidstageren helt skal fratre, rommer den for så vidt likevel også det mindre, at vedkommende beholder lønnen, men fratrer sine arbeidsoppgaver. En slik mellomløsning er imidlertid problematisk med sikte på å oppnå formålet med retten til å stå i stilling», skriver Høyesterett.

Retten viser til forarbeidene, der det blant annet står at retten til å stå i stillingen skal sikre kontinuitet i arbeidsforholdet og gjør det mulig for arbeidstaker å fastholde stillingen dersom oppsigelsen senere blir kjent ugyldig.

Konklusjonen ble at Gulatings mellomløsning ble opphevet.

– Det var viktig å få Høyesteretts avklaring her. Dersom lagmannsrettens resultat med en slik mellomløsning hadde festet seg i praksis, ville det verken være bra for arbeidsgiversiden eller arbeidstakersiden, sier arbeidstakerens prosessfullmektig Ann Mari Risvoll Winterhus-Fjeld.

Viktig med begge

Hun mener et slikt unntak ville innebære at arbeidsgiver i stort sett alle saker som gjelder arbeidstakers forhold, ville bli tvunget til å nedlegge subsidiær påstand om tap av arbeidsrett, for det tilfelle at det ikke gis medhold i fratreden.

– For arbeidstakersiden er en slik mellomløsning heller ikke gunstig. Det å kunne fortsette og utføre arbeid og motta lønn mens søksmål om gyldigheten av oppsigelsen pågår, skal gjøre det lettere for arbeidstaker å oppnå den virkning som en ugyldig oppsigelse har – nemlig å komme tilbake i stillingen eller beholde den. For å effektivisere stillingsvernet på denne måten, er det viktig med begge komponenter – retten til lønn og retten til arbeid, sier Winterhus-Fjeld.

Arbeidsgivers prosessfullmektig ønsker ikke å kommentere saken.

Les hele kjennelsen her